Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen
Stord
Sogndal

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

280

Søknadskode (SO)

203130

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

203445

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

65

Søknadskode (SO)

203135

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med lek, omsorg og utvikling hos barn? Som barnehagelærer møter du nysgjerrige barn med mye på hjertet. Du får bidra til barns utvikling gjennom å legge til rette for kunnskapsformidling, omsorg og et utviklende miljø.

Hos oss kan du bli barnehagelærer på heltid (3 år) i Bergen, Sogndal og på Stord. I Bergen og Sogndal har vi også deltidsutdanning over 4 år.

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, verksted, seminar og studentaktive læringsaktiviteter. Du har ansvar for egen læring enten du arbeider på egen hånd og/eller i grupper.

Undervisningsopplegg

Du har praksis i alle tre årene, til sammen 100 dager. Her finner du informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Etter fullført barnehagelærarutdanning skal kandidaten ha følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse. Denne kunnskapen skal ligge som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og vidare kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehagar i Norge, inkludert barnehagens eigenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokument
 • har brei kunnskap i pedagogikk og i barnehagen sine fagområde, om leiing og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns leik og læringsprosessar
 • har brei kunnskap om barns danning, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i eit samfunn prega av språkleg, sosialt, religiøst, livssyns- og kulturelt mangfald
 • har kunnskap om barns språkutvikling, fleirspråklegheit, barns sosiale, fysiske og skapande utvikling og gryande digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheiter
 • har brei kunnskap om barn sine rettar og om kva som kjenneteiknar eit inkluderande, likestilt, helsefremmande og lærande barnehagemiljø
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelege livssituasjonar, inkludert kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og korleis sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldande lovverk
 • skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forskings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærarprofesjonen og kan oppdatere kunnskapen sin innan fagområdet

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan bruke faglegheita si og relevante resultat frå FoU til å leie og legge til rette for barns leik, undring, læring, og utvikling, og til å grunngi sine val
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med heimen og andre relevante instansar
 • kan bruke si faglegheit til improvisasjon i leik, læring og formidling
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner og ta omsyn til barns ulik bakgrunn og føresetnader
 • kan fremje kreative prosessar og kultur- og naturopplevingar med fokus på barns skapande aktivitet, heilskapleg læring og oppleving av mestring
 • kan bruke relevante faglege verktøy, strategiar og uttrykksformer i eigne læringsprosessar, i pedagogisk arbeid, i samhandling med heimen og med relevante eksterne instansar
 • kan identifisera særskilte behov hjå enkeltbarn, inkludert å identifisera teikn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglege vurderingar skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfagleg og tverretatlege samarbeidspartnarar til barnets beste
 • kan leie og rettleie medarbeidarar, reflektere kritisk over eigen praksis og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille det slik at ein får fram ei problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillingar særlig knytt til ansvar, respekt og maktperspektiv
 • kan planlegge, leie, gjennomføre, analysere, dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knytt til barnehagens innhald og oppgåver i tråd med etiske krav og retningsliner og med utgangspunkt i forsking og erfarings-basert kunnskap
 • meistrar norsk språk, både bokmål og nynorsk, på ein kvalifisert måte i profesjonssamanheng
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og fleirkulturelle perspektiv, prega av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan leie pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenking og innovasjonsprosessar for framtidas barnehage
 • kan formidle sentralt fagstoff munnleg og skriftleg, kan delta i faglege diskusjonar innanfor dei ulike fagområda i utdanninga og dele kunnskapane og erfaringane sine med andre

Videre studier

Hvis du vil studere videre etter endt bachelorutdanning, kan du ta en master i barnehagekunnskap.

Karrieremuligheter

 • Du blir kvalifisert for pedagogiske lederstillinger i barnehager.
 • Du kan jobbe som leder i skolefritidsordningen (SFO).
 • Det er også mulig å jobbe i oppvekstsektoren og innenfor omsorgstjenester i kommuner og fylker.

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i tredje studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - barnehagelærer

Alle utdanninger innen