Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen
Stord

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

LÆMUSS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

203639

Opptakskrav

LÆMUSS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

203157

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Elsker du å drive med musikk og vil jobbe som musiker og musikklærer? Dette er studiet for deg som ønsker å kombinere jobb med lidenskapen for musikk!

Musikkfaget i skolen trenger nytenkende og faglig dyktige lærere med engasjement. Dersom du har evner og interesse for å lage og formidle musikk, kan læreryrket være veien å gå for å utvikle og utnytte potensiale ditt.

I løpet av studiet lærer du:

 • om musikkformidling, samspill, ensembleledelse og komponering/arrangering
 • musikkteori og musikkhistorie
 • om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og hvordan utvikle gode relasjoner til og mellom elever
 • å lage undervisningsopplegg, og tilpasse opplæringen til elevene sine evner, interesser og bakgrunn

Du får undervisning i ditt hovedinstrument gjennom hele studiet, og du deltar i spennende konsertprosjekt.

Gjennom utdanningen får du mulighet til å utvikle dine musikalske evner i et aktivt og pulserende musikkmiljø. Du får tett oppfølging fra lærere med lang erfaring som utøvende musikere.

Undervisningsopplegg

 • 1. studieår: Du har praksis ved barne- og ungdomsskole.
 • 2. studieår: Du og dine medstudenter lager en tverrfaglig musikkscenisk produksjon der dere samarbeider med studenter fra andre utdanninger på campus. Du etablerer også et fast ensemble sammen med medstudenter eller musikere utenfra. Du har praksis i kulturskole og ensemblevirksomhet.
 • 3. studieår: Du har forskjellige prosjekt, og praksis på videregående skole og folkehøgskole.

Vi vektlegger sammenhengen mellom at du skal få utvikle deg som musikkutøver, lytter og komponist og det å formidle musikk på en god måte.

Her finner du mer informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Kandidaten:

 • har grunnleggande pedagogiske kunnskapar, fagleg kunnskap i eige fagområde og inngåande fagdidaktiske kunnskapar i faga som inngår i utdanninga
 • har kunnskap om utviklinga av skulen som organisasjon og faga som skole-, kultur-, og forskingsfag
 • har kunnskap om lovgrunnlag, inkludert skulen sitt formål, verdigrunnlag, læreplanar og rettar og plikter for elevane og skulen
 • har brei kunnskap om klasse- og gruppeleiing, læringsmiljø og utvikling av gode relasjonar til og mellom elevar
 • har brei kunnskap om arbeidsmetodar, læringsstrategiar, læringsressursar og ulike læringsarenaer og om samanhengen mellom mål, innhald, arbeidsmåtar, rammevilkår og vurdering
 • har kunnskap om barn og unge sitt oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelege situasjonar og deira rettar i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forskings- og utviklingsarbeid og kunstnarleg utviklingsarbeid med relevans for lærarprofesjonen og dei praktiske og estetiske faga, og kan oppdatere sin kunnskap innanfor fagområdet.

Ferdigheiter:

Kandidaten:

 • kan, med utgangspunkt i styringsdokument og forskings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, aleine og i samarbeid med andre
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggande ferdigheiter
 • kan bruke ulike uttrykk, former og teknikkar i utøvande og skapande aktivitetar, reflektere over egen faglege utøving og justere denne under rettleiing
 • kan legge til rette for utfalding, oppleving og erkjenning samt rettleie og samarbeide med kollegaer for å styrke dei praktiske og estetiske dimensjonane i alle fag og i skulen som heilskap
 • kan motivere og rettleie elevane, og tilpasse opplæringa til elevane sine evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevar si læring og utvikling i forhold til opplæringa sine mål, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elever kan vurdere eiga læring
 • kan finne, vurdere, bruke og vise til relevant forskings- og utviklingsarbeid, kunstnarleg utviklingsarbeid og anna aktuelt fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillingar, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skulen
 • kan beherske norsk munnleg og skriftleg og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssamanheng
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenking og innovasjon, og for at lokalt arbeids, samfunns- og kulturliv blir involvert i opplæringa
 • kan bidra til et godt samarbeid mellom skule og heim og saman med føresette og faglege instansar identifisere behov hos elevane og sette i verk nødvendige tiltak
 • kan formidle sentralt fagstoff munnleg og skriftleg, delta i faglege diskusjonar innanfor fagområdet og dele sine kunnskapar og erfaringar med andre

Videre studier

Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterutdanninger ved HVL og andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Karrieremuligheter

Du får en solid og unik kompetanse, og blir kvalifisert for arbeid i skolen og kulturskolen. Du kan også jobbe med kor, korps, band, ensemblevirksomhet og forskjellige musikkprosjekt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden når du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i siste del av utdanningen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - 3-årig faglærerutdanning i musikk