Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

LÆRER

Poenggrenser 2021

 • 47.40 (primær)
 • 50.40 (ordinær)

Studieplasser

32

Søknadskode (SO)

203440

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med idrett og kroppsøving i skoleverket.

Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsesaktiviteter inngår.

Gjennom studiet lærer du:

 • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
 • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

Undervisningsopplegg

Du har totalt 14 uker praksis. Av disse skal 8 uker gjennomføres i grunnskole og videregående skole, og 4 uker i spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettslivet. Dette gir grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket. Her finner du mer informasjon om praksis.

Opptaksinformasjon

15. april

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag ha følgende helhetlige læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i skolen og videre kompetanseutvikling.

Utdanningen er på nivå 6 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har grunnleggende pedagogiske kunnskaper, faglig dybde i eget fagområde og inngående fagdidaktiske kunnskaper i fagene som inngår i utdanningen
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag
 • har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen
 • har bred kunnskap om klasse- og gruppeledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
 • har bred kunnskap om arbeidsmetoder, læringsstrategier, læringsressurser og ulike læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål, innhold, arbeidsmåter, rammebetingelser og vurdering
 • har kunnskap om individuell og skolebasert vurdering med vekt på utfordringene for vurderingsarbeidet i de praktiske og estetiske fagene
 • har kunnskap om barn og unges oppvekstmiljø og barne- og ungdomskultur, livsløpsutvikling og identitetsarbeid
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen og de praktiske og estetiske fagene, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, alene og i samarbeid med andre
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter
 • kan bruke ulike uttrykk, former og teknikker i utøvende og skapende aktiviteter, reflektere over egen faglige utøvelse og justere denne under veiledning samt vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske dimensjonene i alle fag og i skolen som helhet
 • kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn
 • kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder tegn på vold eller seksuelle overgrep mot barn og unge. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av skolen
 • kan beherske norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem og sammen med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nødvendige tiltak
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Videre studier

Du kan bygge på utdanningen din med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet.

Karrieremuligheter

 • Faglærer i kroppsøving ved grunnskole og videregående skole
 • Trener og leder innen den frivillige idretten, og som veileder innen treningssenterbransjen
 • Arbeid i offentlig sektor og i turistnæringen

Utveksling

Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag