Vitenskapsteori og etikk - Ph.d.-emne favoritt ikon

Universitet og høgskole
Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å utvikle gode tjenester. Studiet fokuserer også på hvordan endringer av rammevilkår får implikasjoner for selve profesjonsutøvelsen og sikter mot å fremskaffe kunnskap for å optimalisere kliniske og sosialfaglige hjelperelasjoner. Ph.d-studiet er et tilbud til kandidater som har en profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag og/eller annen relevant fagbakgrunn.

Studienivå

Forskerutdanning/PhD

Søknadsfrist

1. mars 2018

Semester

1

Om studiet

Emnet i vitenskapsteori og etikk vil synliggjøre etiske problem og dilemmaer som alltid inngår i arbeid med mennesker, og som er nært knyttet til utøvelse av skjønn og faglig autonomi. Men disse dilemmaene er også til stede i forskningen selv, og det er viktig å gjøre ph.d-kandidatene oppmerksom på at forskning i seg selv er en etisk ladet handling.

Undervisningsopplegg

Emnet organiseres i to samlinger à tre dager. I første samling blir de ulike posisjonene presentert, og det blir gitt orientering om de ulike forskriftene i forskningsetikken. Det vil også være naturlig å invitere en representant for Regional Etisk Komite. I andre samling presenterer deltakerne individuell hjemmeoppgaver som drøfter etiske dilemma relatert til egen forskning. Arbeidsformene omfatter forelesninger, hjemmeoppgaver og diskusjon. Samlinger: Uke 16 og uke 21.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 5005