Naturfag 1 for 1.–7. årstrinn - videreutdanning for lærere favoritt ikon

Universitet og høgskole
Skolefaget naturfag omfatter naturvitenskaplige fagområder som har enorm betydning for det globale samfunnet. De er basis for den teknologiske utviklingen, og er grunnleggende for forsøkene på å forstå verden vi lever i. Studieprogrammet gir kunnskap som kvalifiserer til å undervise på barnetrinnet i grunnskolen, og er et tilbud til lærere som alt er i arbeid og som ønsker videreutdanning i naturfag.

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Det blir gitt undervisning i naturvitenskapsfagene biologi, fysikk, geofag og kjemi. Målet er å gi studentene et faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i disse fagene. I tillegg til den teoretiske undervisningen er praktiske øvinger i laboratoriet og ute i naturen viktige komponenter i studiet. Videre er oppøving til kritisk evaluering av informasjon og metodisk og vitenskapelig tenkesett viktige mål i undervisningen, slik at en i større grad er i stand til å vurdere troverdigheten i påstander om naturfaglige tema som stadig kommer frem i dagspressen, i reklame og fra andre kilder i samfunnet.

Undervisningsopplegg

Størsteparten av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 2-3 dager pr. semester. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen. Mer informasjon er å finne i studie- og emneplanene. Disse er under revisjon, og oppdaterte versjoner for skoleåret 2018/2019 blir publisert i løpet av våren 2018.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4052