Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Undervisningsopplegg

Studentaktive læringsformer og digitale læringsplattformer som Canvas, Zoom og Teams vil bli nytta. Det vert gjennomført arbeid i grupper, seminar med presentasjonar og tilbakemelding på tekst, case m.m. Knytt til arbeidet med masteroppgåva vert det gjennomført oppstartsseminar, midtvegsseminar og sluttseminar. Alle emna er obligatoriske og må gjennomførast for å få godkjent mastergraden. Studentar tek til på masteroppgåva semesteret etter at dei har teke emnet Vitskapsteori og forskingsmetode. Masteroppgåva kan ikkje leverast før ein har fått godkjent resultat på dette emnet.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4541

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar: • Førskulelærarutdanning/barnehagelærarutdanning • Allmennlærarutdanning /grunnskulelærarutdanning • Faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning med relevant fagkrets Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog eller anna minimum treårig relevant profesjonsutdanning, kan takast opp etter særskild vurdering. Søkjarar må ha snittkarakter C frå opptaksgrunnlaget for å verte opptatt på studiet.

Alle utdanninger innen