Yrkesfaglærer i service og samferdsel - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du fagarbeider og ønsker å jobbe med opplæring i skole eller arbeidsliv, kan yrkesfaglærerutdanningen i service og samferdsel være noe for deg.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet
 • Nettstudium
 • Nettstøttet
 • Desentralisert
 • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorutdanningen for yrkesfaglærer i service og samferdsel består av profesjonsfag (60 studiepoeng) og yrkesfag (120 studiepoeng). Studiets innhold konsentreres om ledelse av læringsprosesser på ulike læringsarenaer med fokus på pedagogiske, yrkesdidaktiske, faglige og etiske kompetansekrav i det daglige arbeidet med elever/lærlinger.

Studiets programplan er under revisjon, og det vil komme endringer i studiets innhold og oppbygging.

Opplæringen omfatter kjerneoppgaver som kartlegging, planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av læreprosesser som er tilpasset den enkelte elev/ lærling og klasse/gruppe. I tillegg skal studiet gi kunnskap om skolens plass i samfunnet. Dette innebærer forståelse for skolens mandat, virksomhetens mål og egenart som organisasjon, arbeidsplass og læringsarena.

Både profesjonsfaget og yrkesfaget inneholder praktisk opplæring. I profesjonsfaget skal studentene gjennomføre 70 dager veiledet pedagogisk praksis, 10 dager i ungdomsskolen og resten i tilknytning til videregående opplæring i programområde for SS. I yrkesfaget skal studentene gjennomføre 60 dager veiledet praksis knyttet til eget yrkesområde (SS).

Veiledet yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring inngår som en integrert del av de ulike emner i studiet.

Studiet bygger på yrkesfaglige opplæringstradisjoner hvor praksisorientering, problemorientering, opplevelsesorientering og erfaringslæring er sentrale arbeidsformer. Refleksjon, analyse og drøfting i plenum, gruppe og individuelt er gjennomgående arbeidsmetoder i studiet. Tverrfaglige oppgaver står sentralt i studiet.

Ellers benyttes forskjellige læringsaktiviteter som forelesninger, oppgaveløsninger, fagskriving, rollespill, gruppeoppgaver, prosjekter og utplassering i bedrifter. Vi ønsker å gi studentene et repertoar av undervisningsmetoder som senere kan benyttes i skole og bedrifter.

Varianter av studiet som starter høsten 2018

Studiet tilbys i 2018 i følgende varianter:

 • Samlingsbasert klasse på studiested Kjeller
 • Nettbasert klasse med samlinger på studiested Kjeller
 • Desentralisert

Undervisning (studiebelastning per uke)

Samlingsbasert klasse

Opplæringen er samlingsbasert og nettstøttet, med samling på OsloMet hver fredag gjennom hele studieåret. Studiet starter med en oppstartuke på OsloMet medio august. Mellom fellessamlingene er studentene inndelt i lokale tverrfaglige grupper som har gruppemøter minimum en gang per uke. I tillegg skal det gjennomføres praksis både i skole og næringsliv.

Nettbasert klasse

Det nettbaserte studiet starter med en oppstartuke på OsloMet medio august, samt en fellessamling i løpet av høstsemesteret. I vårsemesteret blir det to fellessamlinger på campus. Studentene organiseres i lokale grupper som møtes ukentlig. Videre vil det bli nettsamlinger og veiledning fra faglærere via nett. I tillegg skal det gjennomføres praksis i skole og arbeidsliv.

Desentralisert klasse 

Opplæringen er samlingsbasert og noe nettstøttet.

Utdrag fra læringsutbyttebeskrivelsene

Kandidaten 

 • har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

Målgruppe og fokusområder

Yrkesfaglærerutdanningen retter seg mot yrkesutøvere med fag-/ svennebrev og relevant praksis fra yrkesområdet. Aktuelle yrkesområder er knyttet mot korresponderende utdanningsprogram i videregående opplæring (Kunnskapsløftet). Yrkesfaglærerutdanningen retter seg også mot yrkesutøvere som til daglig arbeider med yrkesopplæring i bedrift eller annen yrkesfaglig kompetanseheving.

Læreryrket er mangfoldig og krevende, interessant og engasjerende. Det er et viktig yrke med stor betydning for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Lærerrollen forutsetter derfor solid kompetanse på flere områder. Yrkesfaglærerutdanningen er bygget opp rundt følgende kompetanseområder:

 • Skolen i samfunnet.
 • Ledelse av læringsprosesser.
 • Pedagogikk og yrkesdidaktikk.
 • Faglig kompetanse.
 • Etikk.
 • Samhandling og kommunikasjon.
 • Endring og utvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Tilbys ved:

 • Studiested Kjeller

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  7

  Søknadskode (SO)

  215578
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  8

  Søknadskode (SO)

  215957
 • Opptakskrav

  Poenggrenser 2019

  (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  7

  Søknadskode (SO)

  215105