Samfunnsfag for trinn 5-10 - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studietilbudet består av fire emner á 15 studiepoeng. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 60 studiepoeng. Studietilbudet er organisert med to emner om høsten og to emner om våren.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiefaget samfunnsfag omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Det faglige innholdet er organisert i emner der de tverrfaglige sammenhenger mellom disse fagene fremheves. Studiet legger særlig vekt på å fremme kritisk tenkning og demokratisk medborgerskap. Videre legges det vekt på å undersøke hvordan vi bruker kunnskap om fortida til å analysere samfunnet i dag, og vurdere samfunnsutviklingen som ligger foran oss.

Faget fremmer nasjonale og globale perspektiver i undervisningen. Faget settes inn i et fagdidaktisk perspektiv for å utvikle studentenes kompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen på 5.-10. trinn.

Studietilbudet består av fire emner á 15 studiepoeng:

  • Utviklingen av det moderne Norge.
  • Det internasjonale samfunn med regionsfordypning.
  • Norsk og europeisk eldre historie.
  • Globale perspektiver – historie, samfunn og utvikling.

Organisering av studiet

Studiet har tre undervisningsdager i uken. En av disse dagene vil trolig ha ettermiddagsundervisning.  I tillegg organiseres det én ukes studietur til Russland i uke 41 og 42. 

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Søkere som Utdanningsdirektoratet har vurdert til å ha lærerutdanning fra utlandet, men som mangler fag/ studiepoeng for å bli godkjent lærer i norsk grunnopplæring, kan også søke. Slike søkere må i tillegg oppfylle kravet til generell studiekompetanse.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet