Religion, livssyn og etikk (RLE) for trinn 1-7 - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gjør deg kvalifisert for å undervise i KRLE på grunnskolelærerutdanningens 1.-7. trinn. Målet med studiet er å gi grunnleggende innføring i religion, livssyn og etikk og å dyktiggjøre studentene til å kunne gjennomføre religions- og livssynsundervisning i tråd med formålet med faget.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

RLE omfatter grunnleggende kunnskap om kultur, religioner og livssyn, filosofi og etikk og har et bredt vitenskapelig grunnlag i universitetsfag som religionsvitenskap, kristendomskunnskap, idéhistorie, sosialantropologi, religionssosiologi og kunsthistorie. RLE følger vitenskapelige normer og presenterer religioner og livssyn på et faglig grunnlag: saklig, kritisk og med respekt.

Faget har også et globalt perspektiv med vekt på religioners og livssyns opprinnelse, utbredelse og tilpasning til ulike kulturelle kontekster. Fokus i undervisningen er på interkulturelle og interreligiøse møter, intertekstualitet, på inkludering og ekskludering, på orientalisme og postkoloniale perspektiver. RLE omfatter også sentrale emner i fagdidaktikk og hvordan arbeide praktisk og metodisk med faget i skolen.

RLE 60 studiepoeng over to semester er bygget opp av fire emner á 15 studiepoeng, hvorav to emner tas hvert semester. De to første emnene på 15 studiepoeng hver utgjør RLE1, og de to siste emnene utgjør RLE2.

Foruten forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, inneholder studiet arbeidskrav som presentasjoner, verksteder og ekskursjoner til blant annet hellige hus. Eksamensformer er fordypningsoppgave (emne 1 og 3) og muntlig eksamen (emne 2 og 4). 

Målgruppe

Lærere som ønsker videreutdanning.

Undervisning (studiebelastning per uke)

Undervisningen består av 3-4 økter per uke. De siste årene har det vært undervisning på tirsdager, onsdager og fredager. Det stilles krav om 80 prosent deltakelse i undervisningen. Dette kravet er begrunnet i studiets vektlegging av studentmedvirkning, samarbeidslæring, dialog og diskusjoner. I spesielle tilfeller kan det etter søknad gjøres unntak fra deler av disse kravene, eventuelt stilles krav om tilsvarende aktiviteter.

Opptakskrav

Opptakskrav er bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet