Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60

Studietempo

Deltid

Om studiet

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge» er et toårig samlingsbasert oppdragsstudium fra Helsedirektoratet. Studiet utgjør 60 studiepoeng. Det ble i sin tid etablert som et svar på Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2006). Studiet skal styrke kunnskap om samarbeid og koordinering av tjenester rettet mot barn og unge i alderen 0-23, og skal utvikle studentenes ferdigheter i å identifisere og intervenere med tanke på psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet.
Utdanningen fokuserer særlig på barn og unge i alderen 0-23 år, og deres familier. Dette er i tråd med satsningen for å styrke kunnskap om samarbeid og koordinering av tjenester mot denne målgruppen, samt utvikling av ferdigheter i å identifisere og intervenere med tanke på psykososiale belastningsfaktorer i nærmiljøet.

Relevans for arbeidsliv: Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen.

Utdanningsprogrammet tar utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnede tjenestetilbud til barn, ungdom og familier.

Utdanningen har tre hovedområder:

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
  • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge
  • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Undervisnings– og læreformene skal legges til rette for en tverrfaglig og tverretatlig dialog. Erfaringsutveksling og veiledning på eget arbeid skal være sentrale elementer i undervisningen. Felles undervisning kombinert med tverrfaglig og tverretatlige veilednings- og studiegrupper hvor en knytter det faglige innholdet til praktisk arbeid med barn og ungdom skal utgjøre den vesentlige læreformen.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning