Videreutdanning i psykisk helsearbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

Videreutdanning i psykisk helsearbeid – Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid, med mennesker som har psykiske problemer.

 

Begrepet psykososialt arbeid indikerer at psykisk helsearbeid omhandler både psykologiske og sosiale aspekter av menneskers liv, helse og sykdom. Vi definerer psykososialt arbeid som en prosess rettet mot utvikling av enkeltmenneskets ressurser og mestring. Denne prosessen tar utgangspunkt i brukerens kompetanse og ferdigheter i samarbeidet om å muliggjøre et liv på egne premisser. Det har også som siktemål å fremme brukerens behov for tilknytning og fellesskap i et personlig sosialt nettverk, herunder også til eventuelle hjelpere.

 

Studiet har et klinisk fundament. Studentene skal utdype sin kunnskap om psykiske lidelser, utfordre sine holdninger og reflektere over egen rolle og sette seg inn i hvordan det kan oppleves å ha psykiske lidelser. Studentene skal få kunnskap om hvordan ulike perspektiv på psykisk helse, både med hensyn til organisering og i samfunnet for øvrig, har endret seg gjennom historien fram til i dag. Studiet legger gjennomgående vekt på brukerne sine erfaringer og behov og etiske dilemma som kan oppstå i møte med mennesker med psykiske lidelser. Et av hovedmålene med studiet er å videreutvikle studentenes relasjonskompetanse. For å nå dette målet er psykoterapeutiske forståelses- og tilnærmingsmåter vektlagt gjennom hele studiet. I tillegg til det psykoterapeutiske fundamentet bygger studiet også på et systemisk fundament, der mennesket forstås og hjelpes i et samhandlingsperspektiv. Disse to fundamentene er utfyllende og til dels overlappende. Felles for dem er at de er redskaper for å åpne lukket eller begrensende kommunikasjon, og at de gjennom dette kan fremme vekst og utvikling. Selv om det medisinske behandlingsperspektivet dekkes i form av forelesninger om for eksempel genetikk, sykdomsmodellen og psykofarmakologi, så ligger ikke studiets hovedfokus der.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning