Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Semesteravgift kr. 745.

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid

Om studiet

Et levedyktig og effektivt næringsliv avhenger av at de produkter og tjenester som tilbys har forutsigbart innhold og kvalitet. Gjennom dette faget vil studentene få introduksjon i ulike prinsipper, teorier og modeller for styring av kvalitets- og forbedringsprosesser. Gjennom forelesninger og eksempler vil studentene få innsyn i fundamentale forskjeller i Japanske og vestlige tankemåter og prinsipper i forhold til ledelse av kvalitet og effektivitet. Gjennom utviklingen av Toyota Production System (TPS), Just-in-time (JIT) og Totalkvalitetsledelse er Lean produksjon i dag en samlebetegnelse på en filosofi for effektiv produksjon hvor det handler om å bruke organisasjonens ressurser i størst mulig grad på aktiviteter som skaper verdi for kunden. Selv om Lean filosofien ble utviklet som Toyota Production System og i første omgang relatert til industriell masseproduksjon, får Lean filosofien stadig større anvendelse innenfor tjenesteproduksjon og innen offentlig virksomhet, som for eksempel helseproduksjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS)

Opptaksinformasjon

Du søker opptak gjennom lokalt opptak som emnestudent ved HiMolde.

Søk om studieplass her.

Læringsutbytte

Emnet vil gi en innføring i de viktigste prinsipper i Totalkvalitetsledelse (TQM) og LEAN. Totalkvalitetsledelse og Lean er overlappende filosofier med dertil hørende grunnprinsipper, modeller og verktøy. Innføring av filosofien krever grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer. Sentrale element i emnet er da hvilke endringer som kreves og hvordan en kan gjennomføre dem. Totalkvalitetsledelse og Lean er sentrale element i organisasjoner som ønsker kontinuerlige forbedringer. I emnet vil også andre forandringsmodeller med utgangspunkt i verdikjedeanalyse og forståelse bli gjennomgått.

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha kunnskap om fagets område
  • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike filosofier, modeller og verktøy i utforming i kvalitetsledelse rammeverk.
  • kunne foreta enkle prosessanalyser ved hjelp av value stream mapping