Medisinsk sekretær - deltid favoritt ikon

Annen utdanning

Organisering

 • Undervisning ved lærestedet

Kostnader

56 500

Semester

2

Om utdanningen

Jobb i helsesektor?

Utdanningen Medisinsk sekretær kvalifiserer for arbeid innen relevante sekretærområder på sykehus og legekontor. Utdanningen er praktisk rettet og direkte jobbkvalifiserende. Du kan altså gå rett i jobb etter fullført utdanning.

En Medisinsk sekretær jobber med mennesker. Utdanningen vektlegger derfor spesielt serviceelementet overfor pasienter og pårørende. Du vil også få opplæring i Anatomi/fysiologi /sykdomslære. Opplæringen i emnet er sentral for å forstå sammenhenger tilknyttet de daglige arbeidsoppgavene en Medisinsk sekretær utfører. Dette sammen med opplæring i medisinsk fagspråk (medisinsk terminologi) gir deg den nødvendige teoretiske ballasten til å utføre de mer praktisk rettede delene av utdanningen. Disse innebærer grundig opplæring i kontoradministrative arbeidsoppgaver, laboratoriearbeid og skiftestuearbeid. 

Målene med Medisinsk sekretær – hva lærer du?

Følgende mål gjelder for utdanningen Medisinsk sekretær:

 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter innen kontoradministrative funksjoner for å kunne utføre sekretæroppgaver både på sykehus og legekontor, som oppretting og ajourføring av pasientenes sykejournal, innkalle etter venteliste/flytte timer,    timebestilling, ulike typer av skrivetjeneste, telefontjeneste, generell pasienthåndtering og -service
 • Utvikle tilstrekkelige ferdigheter i å skrive medisinsk dokumentasjon (epikriser, journaler, operasjonsbeskrivelser osv.)
 • Lære å anvende korrekt medisinsk terminologi i arbeidet
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter i bruk av datatekniske hjelpemidler herunder pasientadministrative systemer
 • Lære å imøtekomme pasienter og pårørende ut fra deres behov
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre de mest vanlige laboratorieoppgavene
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver (skiftestuearbeid) tilknyttet arbeid på legekontor
 • Ha grunnleggende kunnskap om de ulike organsystemene i kroppen, organsystemenes normalfunksjon og de mest vanlige sykdommene
 • Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne kvalitetssikre eget arbeid i det daglige
 • Ha oversikt over, kunnskap om, og utviklet etiske grunnverdier vedrørende etterlevelse av og respekt for lov- og regelverk, herunder etterlevelse av taushetsplikten

Jobbene

Som Medisinsk sekretær vil du først og fremst kvalifisere deg for å utføre arbeidsoppgaver på sykehus, helseinstitusjoner og legekontor. På sykehusene vil arbeidsoppgavene variere noe alt avhengig av hvilken avdeling du arbeider ved.

På legekontorene vil arbeidsoppgavene ofte innebære praktisk laboratoriearbeid med prøvetaking, skiftestuearbeid og generelt kontorarbeid med telefontjeneste/pasientservice.

Utdanningens varighet

Utdanningen kan gjennomføres på heltid over et halvt år (ett semester) eller som deltidsutdanning på kveldstid over ett år (to semestre, to kvelder per uke). For begge varianter må det påregnes helgesamlinger ved gjennomføring av opplæring i emnene laboratoriearbeid og skiftestuearbeid.

Annet

Utdanningen gir ikke autorisasjon som Helsesekretær og må ikke forveksles med det treårige utdanningsløpet i videregående skole.

Ansvarlig for utdanningen er Fredrikstad FagAkademi kompetanse AS

 

Beskrivelser av kostnader

Pris: Kr 55 000,- inkludert samtlige emner og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Studiets oppbygning

Målene med Medisinsk sekretær – hva lærer du?

Følgende mål gjelder for utdanningen Medisinsk sekretær:

 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter innen kontoradministrative funksjoner for å kunne utføre sekretæroppgaver både på sykehus og legekontor, som oppretting og ajourføring av pasientenes sykejournal, innkalle etter venteliste/flytte timer, timebestilling, ulike typer av skrivetjeneste, telefontjeneste, generell pasienthåndtering og -service
 • Utvikle tilstrekkelige ferdigheter i å skrive medisinsk dokumentasjon (epikriser, journaler, operasjonsbeskrivelser osv.)
 • Lære å anvende korrekt medisinsk terminologi i arbeidet
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter i bruk av datatekniske hjelpemidler herunder pasientadministrative systemer
 • Lære å imøtekomme pasienter og pårørende ut fra deres behov
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre de mest vanlige laboratorieoppgavene
 • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver (skiftestuearbeid) tilknyttet arbeid på legekontor
 • Ha grunnleggende kunnskap om de ulike organsystemene i kroppen, organsystemenes normalfunksjon og de mest vanlige sykdommene
 • Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne kvalitetssikre eget arbeid i det daglige
 • Ha oversikt over, kunnskap om, og utviklet etiske grunnverdier vedrørende etterlevelse av og respekt for lov- og regelverk, herunder etterlevelse av taushetsplikten

 

Undervisningsopplegg

Utdanningens varighet

Utdanningen kan gjennomføres på heltid over et halvt år (ett semester) eller som deltidsutdanning på kveldstid over ett år (to semestre, to kvelder per uke). For begge varianter må det påregnes helgesamlinger ved gjennomføring av opplæring i emnene laboratoriearbeid og skiftestuearbeid.

Opptakskrav

Det er ingen absolutte opptakskrav til denne utdanningen, men søkere må fylle 19 år i løpet av oppstartsåret. Søkere bør ha gode norskkunnskaper. De fleste arbeidsgivere vil stille krav om dette ved ansettelse, og vi forbeholder oss derfor retten til å ikke ta opp søkere som åpenbart vil få utfordringer med å skaffe seg jobb som følge av manglende norskkunnskaper.  

Opptaksinformasjon

Utdanningen gir ikke autorisasjon som Helsesekretær og må ikke forveksles med det treårige utdanningsløpet i videregående skole.

Kvalifikasjon/tittel

Medisinsk sekretær

Tilbys ved:

 • Fredrikstad FagAkademi Kråkerøy
 • Oslo FagAkademi