Design Thinking i praksis favoritt ikon

Fagskole
De siste årene har begrepet design thinking stadig oftere blitt nevnt som et viktig virkemiddel for fremtidens norske verdiskaping og samfunnsutvikling. Kort forklart er design thinking en måte å utvikle tjenester og produkter på som setter brukeren i sentrum. Metodikken utfordrer tradisjonelle utviklingsprosesser med sitt praktiske brukerperspektiv og blir stadig oftere nevnt som et viktig verktøy for fremtidig vekst og velstand i Norge. I studiet jobber du tverrfaglig i ulike konstellasjoner og lærer hvordan du kan bruke designmetodikk til å løse utfordringer knyttet til utvikling av produkter og tjenester.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Om studiet

Det ettårige utdanningstilbudet Design Thinking i praksis gir deg kompetanse til å både bidra til og lede design thinking-prosesser i konkrete prosjekter i bedrifter og organisasjoner. Det praktiske perspektivet er helt sentralt i utdanningen både på grunn av det pedagogiske grunnsynet til fagskolen og fordi design thinking i sin natur er et praktisk og konkret fag som krever øving og faglig modenhet. Derfor gir utdanningen deg ikke bare kunnskap om sentrale teorier og begreper knyttet til feltet, men også ferdigheter til å gjennomføre prosesser og prosjekter knyttet til utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og/eller forretningsmodeller.

Undervisningsopplegg

Du vil få kunnskap om fagterminologien og de sentrale begrepene innenfor design thinking, slik som empati, ideation, prototyping og testing. I tillegg vil du lære å gjennomføre design thinking-prosesser for en oppdragsgiver eller i egen organisasjon. Utdanningen legger særlig vekt på at studentene skal beherske metoder for prosjektplanlegging, -ledelse og -evaluering av egne design thinking-prosjekter, men også sørge for at studentene utvikler evnen til å samarbeide med andre fagdisipliner da tverrfaglighet er et kjerneprinsipp innen design thinking. Evnen til å jobbe i, og lede fleksible og tverrfaglige konstellasjoner er en suksessfaktor for deltakere i design thinking-prosesser, noe studiet vektlegger både når det gjelder arbeidsform og undervisning. Studiet vil derfor invitere foredragsholdere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer til å bidra med erfaring og innsikt fra sin bransje, samt gjennomføre workshops, veiledning og konkrete prosjekter.

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. I løpet av utdanningen vil du arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir du tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Du vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå. Mange av fag- og timelærerne på utdanningstilbudet jobber også i designbransjen eller på oppdragsgiversiden, noe som også gjør det enklere for studentene å knytte kontakter og bygge nettverk i arbeidslivet. Lærerne er oppdatert på det som skjer innenfor sitt eget fagfelt og vil bringe denne kunnskapen med seg til studentene.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 • fagbrev/ svennebrev
 • realkompetanse for fagskole 
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper 
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Karrieremuligheter

Etter ett år med Design Thinking i praksis vil du ha en unik yrkes- og bransjerettet kompetanse og kan jobbe tverrfaglig i design thinking-prosesser, både som deltaker og fasilitator/leder innen tjenestedesign, produktdesign og/eller undervisning. Du vil beherske en rekke verktøy og teknikker for praktisk gjennomføring av prosesser og være i stand til å ta en faglig lederrolle der det kreves.

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike designstudier som f.eks grafisk design eller interaksjonsdesign.