Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Bjørkelangen
Strømmen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Oppvekstfag, Bjørkelangen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-OPP0001

Studiested

Bjørkelangen

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1631-53

Oppvekstfag, Strømmen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-OPP0001

Studiested

Strømmen

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1631-64

Om studiet

Fagskoleutdanningen i oppvekstfag skal gjelde arbeidet med barn fra 0-18 år.

FN's barnekonvensjon, artikkel 1, definerer barn som ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndige etter den lovgivning som gjelder for barnet.

Omsorg er en viktig del i det praktiske arbeidet for en barne- og ungdomsarbeider. Med omsorg menes ofte omsorgsarbeid som er knyttet til stell av barn og unge, men omsorg er også en viktig del av det uformelle samspillet og er med på å skikre kvaliteten på arbeid med barn og unge. Yrkesutøveren har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn og unge. Målet er at omsorgsarbeid skal kjennetegnes av nærhet, varme og innlevelse.

Fagskoleutdanning skal bygge på videregående opplæring.

Undervisningsopplegg

Studiet gjennomføres med én fast undervisningsdag pr uke. I tillegg kommer praksis som gjennomføres over 10 uker etter emne 4. Praksis gjennomføres fortrinnsvis på egen arbeidsplass i barnehage, skole/SFO eller annet barne- og ungdomsarbeid. For søkere som ikke er i arbeid, skaffer skolen praksisplass. Praksis gjennomføres sammenhengende over 10 uker hvor studentene gjennomfører et endrings- og utviklingsarbeid som danner utgangspunktet for eksamen.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag 
2.    Pedagogikk og didaktikk
3.    Språkfellesfag
4.   Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid
5.    Praksis over 10 uker inkludert veiledning
6.    Hovedprosjekt

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring og autorisasjon som for eksempel barne- og ungdomsarbeider, barnepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansearbeider, omsorgsarbeider, og aktivitør, eller

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Opptaksinformasjon

 

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen kommunale helse- og oppveksttjenester som f.eks. ungdomsklubber, barnehager, skoler, SFO, avlastningsboliger og institusjoner for barn og unge. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen