Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Kongsberg

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked.

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må vi lære av hverandre på tvers av tradisjonelle næringsgrener. Bedriftene må etablere en innovativ og smart produksjon som gjør at de blir konkurransedyktig i eksisterende og nye produkter. Dette krever omstillingsevne.

Forutsetning for hele denne omstillingen er at vi anvender digitalisering, datafangst og analyse for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

Moderne teknologier for kommunikasjon og digitalisering av fysiske data er i ferd med å føre til store endringer i måten industrielle prosesser planlegges, iverksettes og styres. De gjøres i større grad autonome, og fatter egne beslutninger basert på digitale representasjoner av prosessenes fysiske data. De settes også i stand til å samhandle med andre autonome prosesser. Hensikten med dette er større fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Endringene er muliggjort av et sett teknologier som er i stadig utvikling.

Et sentralt spørsmål i denne utviklingen er hva slags kompetanse som oppdaterte planleggere, konstruktører, iverksettere og driftere av Industri 4.0 baserte produksjonsanlegg har behov for. Vårt svar på dette er beskrevet i denne studieplanen. Vi har valgt navnet «Digitalisert produksjon» på yrkesgruppen fagskolen skal utdanne til dekke industriens behov for oppdatert kompetanse til ansatte polymer- og komposittindustrien innen planlegging, iverksettelse og drift av industriproduksjon.

Industrielle teknologier basert på Industri 4.0 i samhandling med mennesker blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Fordelene ved en Digitalisert produksjon er mange:

Bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet.
Raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler vil gi oss økt konkurransekraft i en sirkulær økonomisk fremtid.