Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Bergen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studentavgift på 800,- og materiell

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Informasjon 

Mange mennesker med utviklingshemming har et eller flere tilleggshandikap som til sammen stiller store krav til omsorgen. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får en stor breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i mange ulike situasjoner. Sentralt i utdanningen er å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Vi har fokus på at personer med utviklingshemming skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. Brukerens egenomsorg og mestringsfølelse blir stående som sentrale og viktige begrep.

 

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæring

 • Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. 
 • Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og 1 praksisemne.
 • 1 dag i uken
 • 10 uker sammenhengende praksis
 • Opplæringen avsluttes med en fordypningsoppgave

Utdanningen passer for 

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

 

Opptakskrav

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kreves det at ett av følgende kriterier er oppfulgt:

 

 • Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke.
 • Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her. 

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

 

Faginnhold 

Emne 1: Felles innholdsdel – Grunnelementer i helse og oppvekstfagene – 14 uker

 • Innledende tema
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid – 16 uker

 • Kommunikasjonsprosessen
 • Grunnlagstenkning
 • Lovgivning
 • Veiledning og samarbeid

Emne 3: Metoder i miljøarbeid – 18 uker

 • Innføring i modeller for miljøarbeid, læring og utvikling
 • Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbudet (fra observasjon til individuell plan)
 • Brukernes livsfaser og behov – utviklingstilpassede tiltak
 • Mestring av dagliglivet – ADL
 • Brukermedvirkning

Emne 4: Familie og samfunn – 12 uker

 • Helseutfordringer hos mennesker med utviklingshemming
 • Familie og nettverk
 • Inkludering og deltaking i samfunnet
 • Boformer, organisering og ansvar

Emne 5: praksis – 10 uker
Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet

.

Studentene velger om de vil skrive oppgavene i gruppe eller individuelt, men fordypningsoppgaven skal skrives individuelt.

 

Dersom du kan ha praksis på egen arbeidsplass vil praksis normalt bli gjennomført som ordinært lønnet arbeid. For de som har praksis på annen arbeidsplass vil den normalt bli gjennomført som ulønnet praksis.

 

All praksis må gjennomføres på arbeidsplasser som kan tilby arbeidsoppgaver som er relevante for utdanningen en har søkt opptak til.

 

Emne 6: Fordypning – 16 uker
Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

Alle utdanninger innen