Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Arendal

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studentavgift kr. 800,-

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Vår

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Informasjon

Fagskolen Arbeid med ungdom er en utdanning som skal bidra til å øke kompetansenivået til de som jobber med ungdom. Utdanningen fokuserer blant annet på kommunikasjon, tverrsektorielt samarbeid og livsmestring.

Viktige tema er å se på hvordan blant annet sosiale medier, rusmidler og subkulturer påvirker ungdommens psykiske helse. Vi har også fokus på hvordan overgangen mellom skoletrinnene i barne- og ungdomsårene utfordrer og påvirker den enkelte.

 

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Utdanningen har 10 uker obligatorisk prosjektarbeid
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen "Fagskolegrad"

Utdanningen passer for 

Barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, aktivitører eller personer som arbeider med ungdom innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Utdanningen er også aktuell for de som er tett på ungdom i fritidsaktiviteter.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

 

Opptakskrav

For opptak til fagskolen Arbeid med ungdom kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører kan også søke.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve - betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studentene å søke godskriving for ett eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

 

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

Innhold i fagskoleutdanningen Arbeid med ungdom

Emne 1: Grunnelementer i oppvekstfaget – 14 uker
1a. Innledende tema

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Sosiologi og psykologi

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren


Emne 2: Pedagogikk og kommunikasjon – 14 uker

2a. Innføring i pedagogikk

2b. Pedagogikk og metodikk 2c. Didaktikk og planlegging


Emne 3: Samarbeid – 12 uker

3a. Samarbeid med familie

3b. Tverrsektorielt samarbeid 3c. Samarbeid med lokalmiljøet


Emne 4: Ungdomstid – 20 uker (inkl. 8 timer hospitering)

4a. Ungdomskultur

4b. Livsmestring

4c. Helse


Emne 5: Prosjektarbeid – 10 uker

Prosjektarbeidet er en obligatorisk del av utdanningen og utgjør totalt 60 timer fordelt over 10 uker. Prosjektarbeidet gjennomføres parallelt med fordypningsemnet og skal være rettet mot arbeid med ungdom.

Prosjektarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom det kan sikres at arbeidsoppgavene omfatter arbeid med ungdom.

Emne 6: Fordypning – 16 uker

Emnet er obligatorisk og avsluttes med innlevering av individuell, skriftlig fordypningsoppgave med etterfølgende individuell, muntlig eksamen.

For fullført og bestått utdanning utstedes det et offentlig godkjent vitnemål, og ved 60 studiepoeng eller mer gis tittelen «Fagskolegrad».

Alle utdanninger innen