Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Haugesund
Lyngdal
Stavanger
Kristiansand

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Arb. m/språk/flerspr./flerkult. Komp. i møte m/bar, Haugesund

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-SFF0002

Studiested

Haugesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-37

Arb. m/språk/flerspr./flerkult. Komp. i møte m/bar, Lyngdal

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-SFF0002

Studiested

Lyngdal

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-43

Arb. m/språk/flerspr./flerkult. Komp. i møte m/bar, Kristiansand

Antall semester

4

Opptakskrav

F-PED-SFF0002

Studiested

Kristiansand

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-44

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser...

Utdanningen er godkjent i Lånekassen og har offentlig finansiering. Finansieringen dekker derimot ikke utgifter til materiell. Studenten må derfor selv betale for materiellet. I tillegg må studenten betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, administrasjonskostnader og diverse læringsmateriell som gjøres tilgjengelig på læringsplattformen.

 

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn

Siden 2005 har antallet minoritetsspråklige barn i barnehagene steget fra 14 000 til 41 000. I samme tidsrom har dekningsgraden blant minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år økt fra 54 til 79 prosent. Barn i Norge vokser derfor opp i et samfunn preget av etnisk, kulturelt og språklig mangfold. For å styrke barnehagers og skolers kompetanse i arbeid med barn/elever som har flerspråklig/flerkulturell bakgrunn, har Utdanningsdirektoratet dessuten igangsatt satsingen «Kompetanse for mangfold» i perioden 2013-2017. Også i denne vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. 

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, skal bidra til å støtte opp under dagens og fremtidens kompetansebehov. I Utdanningsdirektoratets satsing «Kompetanse for mangfold» vektlegges en helhetlig forståelse og tilnærming i arbeidet med å styrke barnas språk og mulighet for mestring. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning i arbeid med barna og i samarbeid med foreldrene.

 

Utdanningen passer for

For barne- og ungdomsarbeidere eller personer med tilsvarende realkompetanse.

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

 

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring (fagbrev) fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. 

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Som ferdig yrkesutøver med fagskoleutdanning innen oppvekst, skal studenten kunne arbeide med ulike grupper barn og unge innen virksomheter som spenner over et vidt spekter. Tjenesteområder innen oppvekstfagene omfatter blant annet barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge. Studenten skal etter endt utdanning ha utviklet gode ferdigheter i samarbeid med blant annet lærere, barnevernspedagoger og annet personell innen oppvekst og ha evne til tilpasning i faglige virksomheter og arbeidsforhold i stadig endring

 

Organisering av opplæringen

Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år

Undervisningen er tilrettelagt med ca. 5 kvelder pr. mnd

I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning. Emnene tas normalt i rekkefølge

Det er 10 uker praksis

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».


Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget – 14 uker
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Sosiologi og psykologi

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren


Emne 2: Pedagogikk og didaktikk – 12 uker
2a. Pedagogikk

2b. Didaktikk


Emne 3: Arbeid med språk og flerspråklighet – 18 uker
3a. Språktilegnelse

3b. Språkstimulering

3c. Samarbeid med pedagogisk ansvarlig: Planlegging, dokumentasjon og vurdering


Emne 4: Flerkulturell kompetanse – 16 uker
4a. Mangfold som ressurs

4b. Identitet og danning

4c. Foreldresamarbeid


Emne 5: Praksis – 10 uker 

Emne 6: Fordypning i Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn – 16 uker

Alle utdanninger innen