Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Arendal
Haugesund
Kristiansand
Bergen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-AYB0002

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20579-66

Om studiet

Opptak til utdanningen gjøres gjennom Samordna opptak. Søkeportalen åpner 01. februar og søknadsfristen er 15. april for første opptak. Dersom det blir ledige plasser etter første opptak vil det bli lagt ut restplasser…

Utdanningen har offentlig finansiering, men studenten må selv dekke utgifter til materiell, samt betale en studentavgift på 800,-. Dette beløpet dekker avgift til Organisasjon for norske fagskolestudenter, kopiavgift og administrasjonskostnader.

 

Før oppstart anbefales det at

Studenten har et ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet

Studenten leverer et bekreftelsesbrev fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass.

Dato/ukedag for oppstart er ikke endelig fastsatt.

 

Fagskole Arbeid med de yngste barna (0 – 3 år) i barnehagen

De yngste barnas væremåte kommer til uttrykk gjennom deres lek og interaksjon med omgivelsene. Barnehagen er en arena hvor barna skaper nye relasjoner og utfolder seg i lek og samspill. De yngste barna trenger de voksnes sensitivitet på en annen måte enn de eldre barna i barnehagen. Det innebærer at medarbeiderne i barnehagen har kunnskap og evne til refleksjon over egen praksis i møte med hvert enkelt barn. Det er viktig at du som arbeider med barn har god kompetanse i å legge til rette for at barn har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes. Dette studiet legger vekt på akkurat dette.

 

Utdanningen passer for

For barne- og ungdomsarbeidere eller tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage.

 

Opptakskrav

På bakgrunn av nytt lovverk og forskrift for fagskoleutdanninger gjør vi oppmerksom på at det vil bli gjort noen endringer i prosedyrer og opptakskrav for fagskoleutdanninger f.o.m. høsten 2021. Dersom endringene vil kreve mer dokumentasjon, vil det bli tatt kontakt med de det gjelder. 

 

Formelle opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, kreves det fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.

 

Språkkrav

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Vi har utdanninger med ulike opptakskrav; generell studiekompetanse, fagbrev eller på bakgrunn av realkompetanse. Sjekk her om du oppfyller språkkravet for den utdanningen du søker opptak til.

Språkkrav for deg som har fagbrev

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve- betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen-fag eller svenneprøve-betinget opptak her.

 

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskrivning av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Studenter skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning.

 

Politiattest

På grunn av praksis krever denne utdanningen gyldig politiattest. Attesten skal leveres på læringsplattformen i forbindelse med oppstart og må ikke være eldre enn 3 måneder. Nødvendig informasjon om søknad om politiattest vil bli gitt ved oppstart, så vent med å søke!

 

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Utdanningen er yrkesrettet og praksisrelatert og foregår i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori. Studiet vil gi økt kunnskap om, og innsikt i blant annet kommunikasjon, småbarnspedagogikk, etikk og psykologi. Videre vil det gi kunnskap om observasjon, kartlegging og hvordan det kan legges til rette for læring og utvikling på de ulike alderstrinnene mellom 0 – 3 år.

Kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid er sentralt i utdanningen. Det samme er kunnskap om de yngste barna, herunder relasjoner, tilknytning, utvikling og uttrykksform. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren. Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv.

 

Organisering av opplæringen

Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år.

Undervisningen er tilrettelagt med ca. fem kvelder pr. mnd à 4 timer

I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning.

Det er 10 uker praksis .

Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

 

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget - 14 uker
1a. Arbeidsreformer og metoder i studiet

1b. Oppvekstfagene i samfunnet

1c. Etikk

1d. Kommunikasjon og samhandling

1e. Sosiologi og psykologi

1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

 

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk - uker 12
2a. Pedagogikk

2b. Didaktikk

 

Emne 3: Tilknytning og relasjon - 12 uker
3a. Barns emosjonelle utvikling og behov

3b. Trygghet og omsorg

3c. De yngste barnas medvirkning

3d. Sosial kompetanse

 

Emne 4: Utvikling og læringsmiljø for de yngste barna - 22 uker
4a. Lek

4b. Språk og kommunikasjon

4c. Fysisk aktivitet

4d. Skapende aktivitet

 

Emne 5: Praksis - 10 uker

Emne 6: Fordypning i Arbeid med de yngste bara (0 - 3 år) i barnehagen - 16 uker

Tilleggsinformasjon

Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev- eller svennebrev. Stedsbasert undervisning med nettstøtte. Vi tar forbehold om at utdanningen får offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Mer informasjon om studiets faglige innhold, opptakskrav mm. finnes på skolens nettsider (lenke under).

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen