Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Nome

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-44

Om studiet

Hvert år slippes omtrent to millioner sauer ut på beite i Norge, de fleste på Vestlandet, i fjellbygdene og i Nordland. Mer lokal videreforedling er viktig både for lønnsomhet og sysselsetting. I dette studiet får du utviklet din evne til nytenking, og du får et godt grunnlag for å utvikle din egen virksomhet videre.

Studiet retter seg mot bønder/kom­mende bønder som har sauehold som basisnæring. Fokus i utdanningen er drift og utvikling av landbruksforetak med sauehold som basisnæring og drift og utvikling av foretak som foredler og på den måten nytter naturbaserte råvarer og stedlige ressurser.

Undervisningsopplegg

Samlingene vil inneholde forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, grup­pearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. I tillegg kommer noe nettbasert undervis­ning og veiledning. Studentene skal også være ute i bedrift (40 timer). Skolen sam­arbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivnings­tjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som caser i undervisningen. 

Det legges opp til ti samlinger på to eller tre dager per år. Studiet består av tre hovedemner i tillegg til laboratorieøvelser og hoved­prosjektet med fordypning i egen eller andres bedriftsidé.

  1. Driftsledelse og økonomi
  2. Sauehold
  3. Lokal foredling av naturbaserte råva­rer og stedlige ressurser
  4. Hovedprosjekt

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opp­læring innenfor naturbruk, program­områdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan til­deles plass på vilkår om bestått prøve innen 31.desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til­strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Etter fullført og bestått studie oppnås tittelen «Agrotekniker innen sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapara­tet for landbruket eller som fagarbeider i landbruket. 

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 5-6 samlinger a to- tre dager ved Nome videregående skole, avdeling Søve, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.