Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hvam

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

1646-25

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1646-25

Om studiet

Studiet har ikke opptak før i 2022. Debio, Matmerk og flere revisjonsmiljøer har et stort behov for formelt utdannede kvalitetsrevisorer. Det er høye krav til sertifisering og godkjenning i landbrukets verdikjeder, både fra mat til bord og fra skog til plank og papir. Dette øker behovet for kvalitetsrevisorer.

Fagskoleutdanningen for kvalitetsre­visorer i landbruket retter seg mot de som vil kvalifisere seg for å jobbe som kvalitetsrevisor innen ulike sertifiserings­, kvalitets­ og styringssystemer i land­bruket og som kvalitetsansvarlige hos varemottaker.

Ulike bransjer og foretaksformer i Norge er revisjonspliktige. Det kan være ulike grunner til dette, men det mest vanlige er en lovpålagt revisjonsplikt og/eller at aktuell virksomhet skal oppfylle vedtatte betingelser. Fagskoleutdannin­gen er et utdanningstilbud som dekker et behov i markedet innen både jordbruk, husdyrbruk, hagebruk og skogbruk.

Undervisningsopplegg

Undervisningen på samlinger vil foregå som forelesninger, aktiviteter i samlet klasse, gruppearbeid, rollespill, arran­gerte øvelser i revisjon, observasjon og refleksjon, muntlige presentasjoner og ekskursjoner til aktuelle virksomheter. På samlingene vil det også bli ulike former for veiledning, både i grupper og enkelt­vis etter behov.

Mellom samlingene er det nettbasert aktivitet og revisjonsøvelser. På revisjons­øvelsene er hver student med kvalitets­revisorer på revisjonsoppdrag. Studen­tene følges opp gjennom veiledning og underveisvurderinger.

Studiet består av tre hovedemner der revisjonsøvelser inngår, i tillegg til en avsluttende fordypningsoppgave:

  1. Kvalitetssystemer i landbruket
  2. Kommunikasjon
  3. Revisjon som grunnlag for læring og utvikling
  4. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opp­læring innenfor naturbruk, program­områdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk, retaurant­ og matfag samt reindrift.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til­strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Etter fullført studie oppnås tittelen Kva­litetsrevisor i landbruket. Kompetansen kan brukes til å arbeide som kvalitetsre­visor i landbruket eller kvalitetsansvarlig hos varemottaker. Studiet gir sammen med PPU mulighet til å jobbe som faglæ­rer i videregående skole og fagskole.