Nøkkelinformasjon

Studiested

Gjøvik
Hamar

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-KLP0003

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-16

Om studiet

Kreft rammer stadig flere og er en diagnose som krever høy kompetanse av deg som skal yte pleie og omsorg, også overfor pårørende, ikke minst når barn rammes. På dette studiet får du bred kunnskap, og du blir i stand til å ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette individuelt tilpassede tiltak for hver enkelt pasient.

En utdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker som er alvorlig syke eller døende. Du vil få opplæring i kreftsykdommer og behandlingsformer, forebyggende arbeid og konsekvenser av sykdom og behandling, rehabilitering i tillegg til lindrende pleie og omsorg ved livets slutt.

Både kommunehelsetjenesten og sykehusene trenger mer kompetent personell i arbeidet med lindrende pleie både for kreftpasienter og andre alvorlig syke pasienter. Med denne tilleggskompetansen kan du gi et viktig bidrag til å styrke et faglig godt tilbud i den kommunen du jobber i eller sykehuset du arbeider på.

Studiet tilbys på Fagskolen Innlandet Gjøvik med opptak i 2021 og på Storhamar videregående skole på Hamar med opptak 2022.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Kreftsykdommer og behandlingsformer
  3. Rehabilitering
  4. Lindrende omsorg ved livets slutt (palliasjon)
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opp-taksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til-strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev . Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK ) og VG2(VK1 ).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Fagskoleutdanning innen kreftomsorg og lindrende pleie gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende.

De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Alle utdanninger innen