Fakta

Sted:
UiS EVU
Studietype:
Høyere nivå
Studiepoeng:
45

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

14. mars 2022.

Om studiet

Emnet gir en innføring i utviklingstrekk, grunnleggende begreper og teorier innen psykodynamisk tenkning. Det blir lagt særlig vekt på menneskesyn, verdisyn og holdninger ut fra psykodynamisk forståelse. Pasient-, pårørende- og terapeuterfaringer er sentralt.

Emnekode: E-MRE100 (15 studiepoeng)

Emmnet fokuserer på de grunnleggende  trekk ved psykodymanisk behandling og forståelse. Betydning av veiledning, samt sentrale aspekt som tilknytning, samspill og affektbevissthet blir diskutert gjennom semesteret. Brukerperspektiv og erfaringer blir vektlagt. 

Emnekode: E-MRE110 (30 studiepoeng)

Emnet gir en fordypning i ulike relasjonelle aspekt knyttet opp mot miljøterapeutisk

arbeid. Viktige fokusområder er indre psykologiske og ytre sosiale prosesser i relasjonelt arbeid. Relasjonelle faktorer, forståelse og tilnærming som fremmer bedringsprossesser vektlegges.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

 Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap om psykodynamisk tenkning, holdning og forståelse
 • ha dybdekunnskap om relasjonens betydning for psykisk helse i et psykodynamisk perspektiv
 • kunne gjøre rede for nødvendigheten og verdien av erfaringsbasert kunnskap 
 • ha kunnskap om tilknytningsprosesser og psykodynamiske teorier
 • ha kunnskap om egne muligheter og begrensninger i relasjonsbehandlingen
 • ha kunnskap om veiledning og betydningen av veiledning i relasjonsbehandling

Ferdigheter:

 • kunne møte pasienten i lys av sin historie og kontekst
 • kunne reflektere rundt egen rolle og betydningen av denne i møte med pasienten
 • forstå dynamikken i pasient- terapeutforholdet
 • forstå hvordan tidligere relasjoner påvirker pasient- terapeutforholdet

 Generell kompetanse:

 • kunne etablere og fastholde en terapeutisk relasjon til mennesker med psykisk lidelse
 • kunne se utvikling av psykiske lidelser i et psykodynamisk perspektiv
 • kunne forstå hvordan mennesker påvirker hverandre og er avhengige av hverandre og ha evne til selvstendig kritisk/etisk refleksjon

Kunnskap

 

 

Ha kunnskap om postatmosfærens betydning for bedringsprosesser.

- Ha kunnskap om relasjonens betydning for psykisk helse.

- Ha kunnskap om miljøterapeutisk tilnærming

- Ha kunnskap om miljøterapeutiske verktøy

- Ha kunnskap om mentalisering

 

Ferdigheter

 

 

Kunne legge til rette for en god postatmosfære

- Kjenne igjen og forstå ubevisste overføringsprosesser

- Kunne forstå parallellprosesser og gruppeprosesser

- Ha en fleksibel og individuelt tilpasset anvendelse av miljøterapeutiske verktøy

- Kunne forstå og anvende WAS-målinger

- Kunne anvende den terapeutiske relasjonen som verktøy til bedringsprosesser