Fakta

Sted:
UiS EVU
Studietype:
Høyere nivå
Studiepoeng:
35

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

14. mars 2022.

Om studiet

Emnet gir en innføring i utviklingstrekk, grunnleggende begreper og teorier innen psykodynamisk tenkning. Det blir lagt særlig vekt på menneskesyn, verdisyn og holdninger ut fra psykodynamisk forståelse. Pasient-, pårørende- og terapeuterfaringer er sentralt. Være mer bevisst egne holdninger og verdier i møte med pasienten og hans individualitet. Bruke den terapeutiske relasjonen som et mål og som et middel til å hjelpe pasienten til en bedre psykisk helse. Behandle egne pasienter gjennom alle faser i et terapiforløp.

Emnekode: E-MRE100 (15 studiepoeng)

Emmnet fokuserer på de grunnleggende  trekk ved psykodymanisk behandling og forståelse. Betydning av veiledning, samt sentrale aspekt som tilknytning, samspill og affektbevissthet blir diskutert gjennom semesteret. Brukerperspektiv og erfaringer blir vektlagt. 

Emnekode: E-MRE120 (20 studiepoeng)

Emnekurset gjennomgår faser i et behandlingsforløp hvor bevaring av en god arbeidsallianse er det bærende prinsipp. Pasientens subjektive opplevelse av sine plager er utgangspunktet for intervensjonene.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

 Kunnskap:

 • ha inngående kunnskap om psykodynamisk tenkning, holdning og forståelse
 • ha dybdekunnskap om relasjonens betydning for psykisk helse i et psykodynamisk perspektiv
 • kunne gjøre rede for nødvendigheten og verdien av erfaringsbasert kunnskap 
 • ha kunnskap om tilknytningsprosesser og psykodynamiske teorier
 • ha kunnskap om egne muligheter og begrensninger i relasjonsbehandlingen
 • ha kunnskap om veiledning og betydningen av veiledning i relasjonsbehandling

Ferdigheter:

 • kunne møte pasienten i lys av sin historie og kontekst
 • kunne reflektere rundt egen rolle og betydningen av denne i møte med pasienten
 • forstå dynamikken i pasient- terapeutforholdet
 • forstå hvordan tidligere relasjoner påvirker pasient- terapeutforholdet

 Generell kompetanse:

 • kunne etablere og fastholde en terapeutisk relasjon til mennesker med psykisk lidelse
 • kunne se utvikling av psykiske lidelser i et psykodynamisk perspektiv
 • kunne forstå hvordan mennesker påvirker hverandre og er avhengige av hverandre og ha evne til selvstendig kritisk/etisk refleksjon

Kunnskap

 

 • Ha kunnskap om relasjonens betydning for psykisk helse.
 • Ha kunnskap om ulike psykodynamiske teorier og intervensjoner.
 • Forstå kva som skjer i relasjonen til egne pasienter og sykehistorier som presenteres.
 • Ha kunnskap om mentalisering og mentaliserings svikt.
 • Forstår rammene(de terapeutiske prinsippene i psykodynamisk individualterapi)
 • Forstår den terapeutiske prosessen i individual terapi.
 • Forstår og oppdager overføring og motoverføring og bruke dette til «bedre å komme pasienten i møte»

 

Ferdigheter

 

 • Møte mennesker med psykiske lidelser på en faglig trygg måte.
 • Kunne planlegge og gjennomføre et behandlingsforløp.
 • Kunne ta opp innkomst journal, dokumentere behandlingsforløp og epikrise skriving.
 • Bruke terapeutisk holdning til å identifisere pasientens ressurser , identifisere og forstå det som skjer i relasjonen i lys av psykodynamisk tenkning og større egenforståelse.
 • Kunne vise selvstendig vurderingsevne og refleksjon i veiledningsgruppen.
 • Kunne skape refleksjonsrom til behandlingsevaluering underveis.