Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

16. oktober 2023.

Om studiet

I dette programmet får du innsikt i og forståelse for det arbeidsrettslige regelverket som gjelder i organisasjoner og virksomheter.

Det stilles flere krav til deg med ansvar for ansettelser og arbeidsforhold i en bedrift. Du må kjenne det grunnleggende regelverket innenfor arbeidsretten, men også ha en forståelse av hvordan den arbeidsrettslige reguleringen påvirker samfunnet og virksomheten. På toppen av det må du kunne ta stilling til bedriftsdemokrati, styringsrett og problemstillinger knyttet til ikke-diskriminering, samt nye spørsmål i forbindelse med personvern (GDPR).

Gjennom dette programmet får du kunnskaper om reglene og rammebetingelsene som gjelder i arbeidslivet.

Deltakerne lærer om den rettslige reguleringen av arbeidsforhold, i tillegg til å kunne forstå og håndtere de juridiske problemstillingene som oppstår når organisasjoner gjennomgår omstilling, enten det skjer i Norge eller internasjonalt.

Studiets oppbygging

  • Introduksjon: Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten, herunder en innføring i juridisk metode, rettskilder og tvisteløsningsorganer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt innføringer i gjeldende rettsregler som gjelder ved etablering av ansettelsesforholdet, samt i ulike måter å organisere arbeidskraft på.
  • Arbeidsmiljø. Samarbeid og kollektive løsninger: Samlingen skal gi kunnskap om krav til arbeidsmiljø, herunder regler om varsling. Det blir foretatt en gjennomgang av reglene om ansatterepresentasjon og bedriftsdemokrati. Videre behandles informasjon og drøfting etter lov og avtale. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Tariffrettslige emner blir også grundig gjennomgått.
  • Arbeidstakerbeskyttelse: Samlingen skal gi kunnskap om de alminnelige regler om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker skal behandles, i virksomheten og hvis tvister oppstår og bringes inn for domstolene. Samlingen skal videre gi kunnskap om regler om arbeidstid, permisjoner, sykefravær og sykepenger, ferie og feriepenger, samt forbud mot diskriminering.
  • Omstilling og nedbemanning: Samlingen skal gi kunnskap om de regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Samlingen gir videre kunnskap om spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse.
  • Statsansatterett, internasjonal arbeidsrett, pensjon, personvern og GDPR: Samlingen skal gi kunnskap om ansettelsesforhold i statlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål. EUs personvernforordning (GDPR) får store konsekvenser for de fleste organisasjoner og virksomheter i Norge. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene, og på dette kurset gis en innføring i disse.

Læringsutbytte

Deltakerne lærer om den rettslige reguleringen av arbeidsforhold, i tillegg til å kunne forstå og håndtere de juridiske problemstillingene som oppstår når organisasjoner gjennomgår omstilling, enten det skjer i Norge eller internasjonalt.