Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 studiepoeng) favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Psykisk helsearbeid og rusarbeid (60 studiepoeng)

Planlagt oppstart: Ta kontakt med AOF Norge for nærmere informasjon.

Telefon 23 06 12 58 

I samhandlingsreformen rettes fokus mot brukergruppene med blant annet rus - og psykiske lidelser. Fagskoleutdanninger innen helse- og oppvekstfag skal først og fremst bidra til å styrke kompetansen i det direkte arbeidet med brukere. Det er ofte de mest sårbare og vanskeligstilte brukerne som har størst behov for å bli møtt av en helhetlig helsetjeneste. Fellesnevneren for dem som har et særskilt behov for samhandling og koordinering, er at de har et behandlings - og omsorgsbehov ingen av tjenesteyterne kan løse alene. Det er derfor viktig at brukerne møtes av personell som samarbeider godt innad i kommunal sektor og med spesialisthelsetjenesten. Økt kompetanse med et tverrfaglig fokus gir brukerne rett behandling på rett sted til rett tid.

Fagskoleutdanningen "Psykisk helsearbeid og rusarbeid" gir studentene kunnskap og forståelse i en felles referanseramme der samhandlingsreformens intensjoner legger sentrale føringer. Dette innebærer blant annet å forstå viktigheten av å forebygge fremfor å reparere, få ulike ledd i helse- og omsorgstjenesten til å jobbe sammen og å styrke brukermedvirkningen."Psykisk helsearbeid og rusarbeid" skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på et helt år. Studiet legges opp med undervisning en dag per uke med 5,5 timer kl. 09:00 - 14:30 eller en kveldper uke kl. 15:30 - 21:00. Studiet inneholder 5 emner hvorav et emne med felles innholdsdel, tre fagspesifikke emner og et fordypningsemne.

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskolene i helse- og oppvekstfagene

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2. Helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetanse
 • Etiske og juridiske utfordringer

Emne 3. Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

 • Psykiske lidelser og ruslidelser, særtrekk og relaterte tilstander
 • Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon
 • Alderspsykitatri

Emne 4. Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering

 • Relasjonskompetanse og brukermedvirkning
 • Behandling og oppfølging
 • Miljøarbeid og aktiv omsorg
 • Yrkesutøvelse og arbedisverktøy
 • Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene

Emne 5. Fordypning

 • Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema
 • 10 uker praksis

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det  vitnemål.

FINANSIERING

Helsefaglig fagskoleutdanning er finansiert fra Helsedirektoratet via Fylkeskommunene.
Ta kontakt med AOF Telemark og Vestfold for informasjon om hvilke tilbud som igangsettes.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring innen Helse- og oppvekstfag.

Realkompetanse
Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanning vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/   eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50