Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser (60 studiepoeng) favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser (60 studiepoeng)

Planlagt oppstart: høst 2019

Telefon: 35 91 57 50

De siste årene har antall yngre tjenestemottakere i omsorgstjenesten økt kraftig. Det sees en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer. Èn av 20 mottakere av hjemmetjenester er en yngre person som har en nevrologisk lidelse som sitt hovedproblem. Dette kan være multippel sklerose, hjerneslag, parkinsons sykdom og hjerneskader etter for eksempel ulykker. Sykdommene medfører ofte endringer på det kognitive plan. Gruppen har et gjennomsnittlig fysisk funksjonsnivå som ligger mellom sykehjemsbeboere og andre hjemmetjenestemottakere. Behov knyttet til livsfase,  familiesituasjon og sosialt liv er også sentralt. Dette krever en annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. 

Fagskoleutdanningen Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser har som overordnet mål å utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha etablert et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på et helt år. Studiet legges opp med undervisning en dag per uke med 5,5 timer kl. 09:00 - 14:30 eller en kveld per uke kl. 15:30 - 21:00. Studiet inneholder 5 emner hvorav et emne med felles innholdsdel, tre fagspesifikke emner og et fordypningsemne.

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskolene i helse og sosialfagene

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2. Omsorg, nevrologiske skader, sykdommer og følgetilstander

 • Omsorg
 • Hjernen og hjernens funksjoner
 • Nevrologiske sykdommer og skader
 • Fysiske psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander
 • Bearbeiding og mestring

Emne 3. Hjerneslag

 • Hjerneslag
 • Å rammes av hjerneslag, fysiske, psykososiale og kognitive konsekvenser/følgetilstander
 • Å leve livet etter slag

Emne 4. Rehabilitering

 • Deltakere i rehabiliteringsprosessen
 • Rehabilitering og habilitering
 • Samfunnets tilbud og ressurser

Emne 5. Fordypning

 • Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema
 • 10 uker praksis

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det  vitnemål.

FINANSIERING

Helsefaglig fagskoleutdanning er finansiert fra Helsedirektoratet via Fylkeskommunene.
Ta kontakt med AOF Telemark og Vestfold for informasjon om hvilke tilbud som igangsettes.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring innen Helse og sosialfag.

Realkompetanse
Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanning vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/   eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50