Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Vestfold og Telemark
Seljord
Larvik
Trøndelag

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre (60 studiepoeng )

Ikke planlagt oppstart høsten 2020

Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge er i stor endring. Det blir flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Tallet på eldre over 80 år fordobles de neste 35 år. Kols, diabetes og hjertesvikt er blant sykdommer som er i sterk vekst, og utgjør samtidig grupper med store og dermed økende samhandlingsbehov. I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging. I utviklingsarbeidet må det være oppmerksomhet mot spekteret av ulike fagprofesjoner og at man evner å utvikle en samlet tjeneste som gjør bruk av faglige egenskaper og fortrinn hos den enkelte gruppe.

Fagskoleutdanningen "Kroniske sykdommer hos voksne og eldre" skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på et helt år. Studiet legges opp med undervisning en dag per uke med 5,5 timer kl. 09:00 - 14:30 eller en kveld per uke kl. 15:30 - 21:00. Studiet inneholder 5 emner hvorav et emne med felles innholdsdel, tre fagspesifikke emner og et fordypningsemne.

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse og sosialfag

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2. Kroniske sykdommer

 • Diabetes
 • Hjertesvikt
 • KOLS
 • Hjerneslag
 • Revmatiske sykdommer
 • Mage og tarmsykdommer
 • Nyresvikt
 • Å leve med kronisk sykdom

Emne 3.Helsefremmende arbeid

 • Helse, mestring og helsefremmende arbeid
 • Kost og ernæring
 • Tobakk
 • Fysisk aktivitet

Emne 4. Rehabilitering

 • Rehabilitering og habilitering
 • Hva skal rehabilitering bidra til?
 • Organisering og tjenesteyting

Emne 5. Fordypning

 • Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema
 • 10 uker praksis

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål .

FINANSIERING

Helsefaglig fagskoleutdanning er finansiert fra Helsedirektoratet via Fylkeskommunen.
Ta kontakt med AOF Telemark og Vstfold for informasjon om hvilke tilbud som igangsettes.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider.

Realkompetanse
Det kan det gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanning vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/ eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50

Alle utdanninger innen