Kreftomsorg og lindrende pleie (60 studiepoeng) favoritt ikon

Fagskole

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Kreftomsorg og lindrende pleie (60 studiepoeng)

Planlagt oppstart: Ta kontakt med AOF Norge for nærmere informasjon.

 

Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie legger vekt på at studenten skal få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose, hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Studenten skal også få kunnskap om de vanligste kreftsykdommer, behandlingsformer og lindrende pleie. Videre skal studenten få forståelse for sorg- og krisereaksjoner, mot til og erfaring i å samtale med alvorlig syke og å arbeide tverrfaglig på tvers av av tjenestenivåer. Kreftsykdommer rammer ikke bare den enkelte, men også familien og nettverket. De pårørende må møtes og tas med i behandlingsfasen, rehabiliteringsfasen og i den lindrende fasen. 

Fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie har som overordnet mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse i tråd med oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.  

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Utdanningen tilbys som deltidsstudium over 4 semester (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på et helt år. Studiet legges opp med undervisning en dag per uke med 5,5 timer kl. 09:00 - 14:30 eller 1 kveld per uke kl. 15.30 - 21.00. 

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

Faginnhold

Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Oppvekstfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Sosiologi og psykologi
 • Stats- og kommualkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2. Kreftsykdommer og behandlingsformer

 • Kreftdiagnose for pasient og pårørende
 • Kunnskap om kreftsykdommer
 • Konsekvenser av sykdom og behandling
 • Forebyggende arbeid

Emne 3. Rehabilitering

 • Deltakere i rehabiliteringsprosessen
 • Rehabilitering og habilitering
 • Samfunnets tilbud og ressurser

Emne 4. Lindrende omsorg ved livets slutt

 • Lindrende omsorg i et samfunnsperspektiv
 • Kommunikasjon
 • Lindring og velvære
 • Smerte og symptomlindring

Emne 5. Fordypning i kreftomsorg og lindrende pleie

 • Avslutningsoppgave med selvvalgt fordypningstema
 • 10 uker praksis

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det  vitnemål.

FINANSIERING

Helsefaglig fagskoleutdanning er finansiert fra Helsedirektoratet via Fylkeskommunene.
Ta kontakt med AOF Telemark og Vestfold for informasjon om hvilke tilbud som igangsettes.

Opptakskrav

Formelle krav
Fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag.

Realkompetanse

Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.
Yrkespraksis og relevans av utdanning vil bli vektlagt.

Opptaksinformasjon

Opptak kan søkes på http://www.aof.no/telemark/   eller ta kontakt på tlf: 35 91 57 50