Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Semester

4

Kostnader

73500

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Kontor-, salg- og serviceledelse (60 studiepoeng)

 

Fagskoleutdanningen Kontor -, salg - og serviceledelse (60 fagskolepoeng) bygger på fullført og bestått videregående opplæring innen studieretning service og samferdsel. Utdanningen imøtekommer behov fra offentlig og privat sektor om ansatte med kontorfaglig kompetanse ut over videregående skoles nivå. Sektorene møter stadig nye utfordringer og krav, og har kontinuerlig behov for styrket kompetanse innenfor fagområdene som fagskoleutdanningen dekker. Studentene vil etter endt fagskoleutdanning ha relevant og etterspurt kompetanse og vil være godt rustet til både nåværende og fremtidige oppgaver innen offentlig og privat sektor.

Undervisningsopplegg

Organisering av opplæringen

Studiested Skien: Stedbasert lærerstyrt undervisning 1 ettermiddag/kveld pr. uke kl. 15.30 - 21.00.

Studiested Larvik: Stedbasert lærerstyrt undervisning i 3-dagers samlinger èn gang pr. mnd (onsdag - fredag).

AOF Telemark og Vestfold legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

FAGINNHOLD

Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv

 • Studieteknikk
 • Fagområdene i et samfunnsperspektiv
 • Kommunikasjon, samhandling og
 • Konfliktløsning
 • Etikk
 • Et utvidet servicebegrep
 • Privat og offentlig sektor
 • Offentlig forvaltning og private virksomheter
 • Likheter og ulikheter mellom offentlig og
 • Privat virksomhet
 • Lov – og avtaleverket

Emne 2: Kontor, IKT og økonomi

 • Saksbehandling
 • Arkiv og elektronisk dokumentbehandling
 • IKT, kontor og saksbehandlingssystemer
 • Økonomi: Grunnleggende regnskap. Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning, Lønnsarbeid, lønningssystemer, Innkjøp og lagerhold, Skatter og avgifter

Emne 3: Markedsføring og salg

 • Målsetting og strategiarbeid
 • Bruker- og forbrukeradferd
 • Pris, produktutvikling og produktets livssyklus
 • Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og
 • Markedsundersøkelser
 • Omdømme- og merkevarebygging
 • Presentasjon og presentasjonsteknikk
 • Salg og tjenesteyting

Emne 4. Ledelse og personal

 • Ledelse
 • Personalforvaltning
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Rekruttering og kompetanse

Emne 5: Fordypning i selvvalgt tema innen kontor-, salg - og serviceledelse

EKSAMEN

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål.

FINANSIERING

Finansiering er en viktig del av beslutningen om å ta utdannelsen. "Utdanning lønner seg" er det mange som sier, og undersøkelser viser det samme - riktig kvalifikasjon gir best lønn.

Her er finansieringsmulighetene for deg som vil ta fagskoleutdanning:

 1. Godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Du kan søke om finansiering via Lånekassenes nettsider: www.lanekassen.no.
 2. Dersom du er fagorganisert er det gode muligheter for å søke om støtte via ditt forbund og LOs utdanningsfond. Du kan søke om stipend fra LOs Utdanningfond på deres nettider:  Du må ha ditt medlemsnr. klart.
 3. Finansiering via din arbeidsgiver? Flere arbeidsgivere setter av penger til utvikling av sine ansatt. Ta kontakt med din leder og forhør deg om de mulighetene som finnes i nettopp din bedrift. Husk at din arbeidsgiver har like stort utbytte av økt kompetanse som deg selv.
 4. Avbetaling. De kan dele opp regningen din i månedlige avdrag. Ta kontakt med oss for å gjøre en slik avtale.

Opptakskrav

 1. Fullført videregående opplæring fra service og samferdsel
 2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering

Karrieremuligheter

Utdanningstilbudets hovedmål er å utvikle reflekterte yrkesutøvere med en solid fagkompetanse som er etterspurt av sektorene. De kan etter endt utdanning tiltre direkte i sentrale funksjoner i offentlig eller privat sektor innen fagområdene for fagskoleutdanningen. Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer sektorene stadig står ovenfor. Fagskoleutdanningen skal også gi studentene et godt grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstillingskompetanse slik at både den enkelte og arbeidslivet er sikret faglig utvikling og kompetanse i tråd med utfordringer og utvikling i fremtiden.

Alle utdanninger innen