Helse, Miljø og sikkerhet (HMS) favoritt ikon

Fagskole
Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale tema i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer. Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS området, da er fagskoleutdanning i HMS noe for deg!

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Samlingsbasert

Kostnader

73 000

Søknadsfrist

7. september 2016

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

FAGSKOLE -  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

60 studiepoeng

Fagskoleutdanning innen Helse, miljø og sikkerhet er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som deltidsstudium over 2 år.

Fagskoleutdanningen skal bidra til å sikre den enkelte, samfunnet og arbeidslivet ny kompetanse for å kunne møte dagens og morgendagens utfordringer og behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.

 

OPPTAKSKRAV
1. Fullført videregående opplæring
2. Det kan søkes opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering.

GJENNOMFØRING

 1. - Undervisningen foregår hos Fagskolen AOF Norge, Vestre Rosten,  studiestedTrondheim
 2. - Samlingsbasert lærerstyrt undervisning over 3-dagers samlinger ca 1 samling/mnd
 3. - Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Basisemne

 • ·         Studieteknikk
 • ·         Kommunikasjon og samhandling
 • ·         Grunnelementer i HMS arbeidet

Emne 2: Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi

 • ·         Lov og regelverk
 • ·         Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
 • ·         Systematisk HMS-arbeid
 • ·         Kjemikaliehåndtering
 • ·         HMS-økonomi
 • ·         Sikkerhet og beredskap

Emne 3: Arbeidsmiljøfaktorer

 • ·         Fysiske faktorer
 • ·         Psykososiale faktorer
 • ·         Biologiske faktorer
 • ·         Annet

Emne 4: Strategisk HMS-arbeid

 • ·         Medarbeiderskap
 • ·         Kommunikasjon, arbeidsformer og metode
 • ·         Strategisk arbeid i praksis

Emne 5: Fordypning i selvvalgt tema

Etter fullført og bestått eksamen utstedes det offentlig godkjent vitnemål.

Undervisningsopplegg

Organisering og vurderingsform
Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år. Undervisningen er samlingsbasert med 3 dagers samlinger(fra onsdag kl 12:00 - fredag kl 13:00) med 4 - 5 ukes mellomrom.  
I løpet av studietiden på to år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av fem emner, hvorav et emne med felles innholdsdel, tre fagspesifikke emner og et fordypningsemne.

Emneinndeling og arbeidsbelastning
Basisemne: 14 uker deltid, tilsvarer 7 uker fulltid
De fagspesifikke emnene( 2, 3 og 4)til sammen: 48 uker deltid, tilsvarer 23 uker fulltid
Fordypningsemne: 14 uker deltid, tilsvarer 8 uker fulltid
Til sammen: 76 uker deltid, tilsvarer 38 uker fulltid

Opptakskrav

For opptak til utdanningen, og eventuelt til enkeltemner, kreves fullført videregående opplæring. Det stilles ikke krav om ett bestemt programområde for opptak til fagskoleutdanning i Helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Det kan i særskilte tilfeller gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansen vurderes ut i fra skriftlig innlevert dokumentasjon og eventuelle utfyllende opplysninger fra søkeren, og skal tilsvare det formelle opptakskravet for utdanningen. Realkompetansevurderingen kan være gjennomført av fylkeskommunen ellers vil fagansvarlig studiekonsulent hos AOF gjennomføre realkompetansevurdering i forbindelse med søknad.

Følgende punkter vil da vektlegges:

 • - omfang av yrkespraksis
 • - relevans av utdanning
 • - søkerens egenvurdering

I opptakskravet stilles det krav om relevant arbeidserfaring, og i fagskoleutdanningen i HMS vil all utdanning og yrkeserfaring kunne være relevant. Spesielt vil erfaring som verneombud, tillitsvalgt, praksis fra HR-relatert arbeid eller medlem av arbeidsmiljøutvalg telle med ved vurdering av realkompetanse. Også tillitsverv/frivillig arbeid med relevans til HMS vil kunne anses som relevant erfaring. Se forøvrig reglement for fagskoleutdanninger ved Studieforbundet AOF Norge §2.5.1.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat HMS