Nøkkelinformasjon

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

Gratis, se informasjon på kursets nettside

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

10. oktober

Oppstartsdato

17. oktober

Om studiet

Jobber du med jord og plantekultur i landbruket? Dette kurset handler om ulike skadegjørere, og hvordan vi kan bruke integrert plantevern på best mulig måte for å få bedre avlinger både i kvalitet og mengde.

Kurset gir også kunnskap om biologisk bekjempelse ved bruk av levende organismer for å hindre eller redusere angrep av skadegjørere som plantesykdommer, ugress og skadedyr, på jord- og hagebruksvekster, og i skog.

Du lærer også hvordan mat kan produseres med mindre påvirkning på klimaet. Biologisk plantevern er et godt bidrag til dette, og et viktig hjelpemiddel mot skadegjørere.

Studiets oppbygging

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Undervisningsopplegg

 • lover og forskrifter

 • ulike typer plantevern

 • integrert plantevern

 • jordstruktur og jordbiologi

 • de tre hovedgruppene av skadegjørere

 • biologisk plantervernmidlers organisering (makroorganismer og mikroorganismer)

 • biologisk plantebeskyttelse basert på naturens egne egenskaper (direkte plantevernmiddeleffekt vs. avledet plantevernmiddelseffekt der man stimulerer plantens immunsystem)

 • strategi for bruk av nytteorganismer i biologisk bekjempelse av planteskadegjørere (Introduksjonsmetoden, oversvømmelsesmetoden, sesongintroduksjonsmetoden og konserveringsmetoden)

 • biologisk kontroll (skadedyrets naturlige fiender, sykdomsorganismer, feller, kjemikalier og planteforedling)

 • hvordan ivareta god plantehelse slik at plantene gjøres sterke og robuste, og tåler mer

 • produsere og foredle plantekulturene og bruke riktig sort av kulturen som passer til jordsmonn og klima på stedet der det skal produseres.

 • godkjente nytteorganismer (aktuelle insekter og sentrale nytteinsekter / aktuelle bakterier, sopp og virus)

 • redusere store sammenhengende monokulturer (samme planteslaget) som gir tilfang av mat og formeringsmuligheter for skadedyr

 • jorddamping

 • ny teknologi (UV-lys, roboter, droner og sensorer) og fremtidig plantevern

 • selektiv sprøyting og presisjonssprøyting

Opptakskrav

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper, men det anbefales et språknivå minimum A2 (skriftlig og muntlig). Nivået tilsvarer å kunne delta i rutinesamtaler og utveksle informasjon om kjente emner og aktiviteter.

Læringsutbytte

 • ha rett kompetanse på plantekultur og plantevern

 • kjenne til integrert plantevern, med vekt på biologisk plantevern

 • kjenne de tre hovedgruppene skadegjørere; sykdommer, skadedyr og ugress.

 • kjenne til hovedinnholdet i plantevernforskriften

 • ha flere tilnærminger i kampen mot skadegjører – det vil si ikke bare målsetting om å utrydde skadegjøreren

 • ha omtanke for menneskelig helse og miljøet i et helhetlig perspektiv

 • ha grunnlag for å kunne vurdere biologisk plantevern som et kostnadsreduserende tiltak relatert til andre typer plantevern

 • ha grunnlag for å kunne vurdere biologisk plantevern som et godt hjelpemiddel for å unngå at kvaliteten og kvantiteten på avlingene reduseres