Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Vestfold og Telemark
Seljord
Oslo
Trøndelag

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen skal gi personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen barne- og ungdomsarbeid.

Du lærer om:

 • pedagogisk og didaktisk teori
 • ulike observasjons- og kartleggingsverktøy
 • hvordan legge til rette for læring og utvikling på ulike alderstrinn
 • kartlegging av faglige problemstillinger
 • identifisering og vurdering av behov for tiltak
 • iverksetting av helsefremmende og pedagogiske aktiviteter for barn og unge med særskilte behov

Forståelse for de yrkes- og bransjeetiske prinsipper som gjelder i arbeidet med barn og unge som har særskilte behov og deres familier er også sentralt.

Kunnskap om lærevansker, atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemming, sosiale og emosjonelle vansker, barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge i risikosituasjoner er viktige tema i utdanningen.

 

 

Undervisningsopplegg

 • Stedbasert lærerstyrt undervisning ca. 1 kveld i uka.
 • 10 uker praksis à 30 timer pr. uke i siste semester. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke. Studenter finansiert av Utdanningsdirektoratet skal avvikle praksis som prosjektarbeid på eget arbeidssted
 • Fagskolen AOF Norge legger vekt på å bruke undervisningspersonale som arbeider nært med de ulike fagområdene til daglig for at studiet skal bli best mulig og mest mulig praksisnært
 • For hvert emne i utdanningen leverer studentene en skriftlig emneoppgave som vurderes med karakter A–F. I tillegg gis en skriftlig tilbakemelding. Det veksles mellom individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Alle oppgaver er hjemmeoppgaver som man har god tid til å arbeide med. Det gis veiledning på oppgaveskrivingen. Etter siste oppgave er det en muntlig eksamen hvor studentene forsvarer oppgaven og i tillegg besvarer spørsmål fra utdanningens totale læringsutbytte. I tillegg til oppgavene er det studentenes ansvar å lese pensum. Det forventes at studentene møter til den stedbaserte lærerstyrte undervisningen

Det er nødvendig med tilgang til PC med WORD-program

 

FAGINNHOLD

Emne 1: Felles grunnlag fagskoleutdanninger i oppvekstfag
1a. Arbeidsformer og metoder i studiet
1b. Oppvekstfagene i samfunnet
1c. Etikk
1d. Kommunikasjon og samhandling
1e. Sosiologi og psykologi
1f. Stats- og kommunalkunnskap i oppvekstsektoren

Emne 2: Pedagogikk og didaktikk
2a. Pedagogikk
2b. Didaktikk

Emne 3: Helsefremmende og forebyggende arbeid
3a. Helsefremmende og forebyggende arbeid
3b. Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

Emne 4: Barn og unge med spesielle behov
4a. Organisatoriske rammer i forhold til barn og unge med særskilte behov
4b. Atferdsvansker
4c. Lærevansker
4d. Fysisk og psykisk funksjonshemming
4e. Psykiske og sosiale vansker
4f. Migrasjonsrelaterte utfordringer og lærevansker
4g. Barn i risikosituasjoner

Emne 5: Fordypningsemne
Fordypningsoppgave i selvvalgt tema parallelt med praksisavvikling. Muntlig høring.

Emne 6: Praksis
10 uker praksis à 30 timer pr. uke. For studenter som av ulike grunner ikke kan være i praksis 30 timer pr. uke, kan det tilrettelegges slik at praksis avvikles over flere uker med færre timer pr. uke.

Opptakskrav

Formelt opptakskrav er fullført videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Generell studiekompetanse alene gir ikke rett til opptak.

Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse. Du må i så fall ha minimum fem års relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring, samt være minimum 23 år på det tidspunktet hvor du søker.

Alle utdanninger innen