Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har en iboende interesse for skog, natur, vilt og fiske. Interessen har alltid vært der.

På videregående skole gikk jeg allmennfag med realfag som biologi, kjemi og matematikk. Senere valgte jeg å studere på Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) i Ås. Der tok jeg en bachelor i «økologi og naturforvaltning», og deretter en master i skogfag med fordypning i skoglig driftsteknikk, skogøkologi, skogplanlegging og viltforvaltning.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Utmark innebærer skog og andre områder som ikke er opparbeidet av mennesker. Det er skogen jobben min dreier seg mest om.

Arbeidsplassen min er NORSKOG, en privat medlemsorganisasjon for skogeiere i hele landet. Vi tilbyr konsulenttjenester innen miljøsertifisering, skogøkonomi, eiendomsutvikling, drift og forvaltning av skog, samt kart og IT- tjenester. Vi jobber også en del med rådgivning som gjelder frivillig vern av skog. Både private skogeiere og offentlig sektor etterspør tjenester fra oss. Vi har også flere utenlandske kunder og samarbeidspartnere. Noen dager jobber jeg også med oppgaver relatert til næringspolitikk. Vi bidrar til å skape gode rammebetingelser for et aktivt skogbruk i Norge.

Stortinget vedtok i 2016 at 10 % av den norske produktive skogen skal vernes. Som konsulent er jeg med på å vurdere hvilke skogområder som bør vernes. Kommunikasjon og godt samarbeid med skogeiere er viktig. Jeg gir konkrete råd, men er også en god sparringpartner ved ulike utfordringer. Betingelsen for at de skal verne skogen er at de gjør det frivillig. De kan trekke seg når som helst under prosessen, og prosessen koster dem ingenting.

Skogeiere som verner skogen sin, mister i hovedsak retten til å drive skogbruk der. De beholder allikevel andre rettigheter, som jakt, fiske og beiterettigheter. Skogeier mottar erstatning fra staten, som utbetales som et engangsbeløp og er skattefritt. Vår rolle ovenfor skogeieren er å sørge for at dens interesser er ivaretatt. Vi er også kontaktperson og mellomledd mellom skogeieren og staten. Vi bidrar blant annet i erstatningsutmåling og forhandlinger i verneforskriften.

Som konsulent er jeg med på mange ulike oppdrag. Som et eksempel har Miljødirektoratet utarbeidet en handlingsplan for håndtering av villsvinbestanden som har dukket opp i Norge. Villsvin kan gjøre stor skade på jordbruksområder. I andre land bærer villsvin den alvorlige sykdommen «afrikansk svinepest». Vi ønsker å hindre at sykdommen dukker opp i Norge, og vi må jobbe preventivt. Jeg sitter på mye kunnskap rundt dette, og veileder ulike interessegrupper rundt problematikken. En del av dette er blant annet å organisere grunneiere og jaktlag slik at villsvinforvaltningen blir enklere. Jeg jobber også med et prøveprosjekt der vi skal prøve ut feller til å fange villsvin. Ved slikt arbeid er jeg en del ute i felten, men det meste av jobben foregår på kontoret.

Vi har også laget en egen nettside for arbeidet rundt villsvin, villsvinprosjektet.no. Jeg er en av dem som holder denne siden oppdatert med nyheter og informasjon.

NORSKOG arbeider mest med næringspolitikk og skogfaglig rådgivning, mens selve tømmeromsetningen og skogkulturen er organisert gjennom datterselskapet NORTØMMER.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Først og fremst må du ha en interesse for faget. Dette er ikke noe du jobber med uten å være spesielt opptatt av naturen.

Av utdanning trenger du relevante fag fra høyskole eller universitet. Fagområdene innenfor skogbruket er svært vide, men fag innen biologi, økonomi, juss, IT og statistikk er veldig relevant og nyttig. De aller fleste har en master.

Hvem passer ikke dette yrket ikke for?

– Yrket krever en del utdanning. Hvis du ikke liker å gå på skole, så bør du vurdere noe annet. Det er også viktig at du kan jobbe selvstendig og stå for egne avgjørelser. Du kan godt få jobb innen yrket selv om du har en form for fysisk handikapp. Dersom du for eksempel er dårlig til beins og det er vanskelig å komme seg rundt i skogen, kan du jobbe på kontoret, og andre konsulenter kan hjelpe med å gjøre jobben ute i felten. Det viktigste er kunnskap og lidenskap innen faget.

Hva liker du best ved yrket ditt?

– Jeg jobber med noe jeg har interessert meg for helt siden jeg var barn. Kombinasjonen med å jobbe ute i felten og på kontoret, liker jeg. Vi har også stor frihet til å organisere egen arbeidstid.

Hva liker du minst med jobben din?

– Det kan tidvis bli litt mye kontortid, men det er jo også en del av jobben.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må ha en lidenskap for skogen og naturen ellers. Av egenskaper må man både kunne jobbe selvstendig, og bra i lag med andre. Man må være strukturert og kunne jobbe mot et mål. Disse målene kan både komme fra myndighetene, fra bedriften innad eller fra deg selv.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

– I dette faget kan du jobbe både hos private bedrifter eller i det offentlige. Private bedrifter er for eksempel skogeierforeninger eller andelslag. Også ideelle organisasjoner innen miljøvern trenger folk med denne kompetansen. I det offentlige kan du jobbe i kommunen som skogbrukssjef eller konsulent. Du kan også få arbeid hos fylkesmannen eller i direktorater, departementer eller hos Statens naturoppsyn, SNO.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som nyutdannet med en master, kan du forvente deg en lønn på mellom 450 000 og 500 000. Med lengre erfaring tjener du gjerne mer.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– I denne bransjen får du deg jobb. Etterspørselen etter fagfolk er høy, og bransjen vil være attraktiv i fremtiden. Du må være innstilt på å flytte på deg.

Jeg har alltid hatt en lidenskap for skogen. Det er et privilegium å få være med å forvalte den.
Etterspørselen etter fagfolk er høy, og bransjen vil være attraktiv i fremtiden.