Politiadvokat Hege Føsund Christiansen

YrkesintervjuPolitijurist favoritt ikon

- Gjennom jobben får jeg innblikk i en annen side av samfunnet som jeg ellers ikke ville fått. Og som politiadvokat fungerer jeg som etterforskningsleder i straffesaker, sier Hege Føsund Christiansen.

Hege Føsund Christiansen
30 år
Politiadvokat
Troms politidistrikt, Tromsø
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Det er litt tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte på akkurat juss. Jeg fant tidlig ut at jeg ville arbeide innen strafferettspleien, enten som politi eller innen rettspsykiatri. Jeg tenkte at som politijurist ville man komme borti begge deler, og da ble det juss med mål om å bli politijurist.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Som politijurist fungerer jeg som etterforskningsleder i straffesaker. Jeg følger opp etterforskningen underveis slik at den rettes mot de sentrale tema som må belyses, samt at den foregår lovmessig. Jeg kontaktes gjerne av etterforsker, eller omvendt, og vi diskuterer hvilke tekniske og taktiske etterforskningsskritt som bør gjøres. Dersom det er behov for bruk av tvangsmidler; for eksempel pågripelse, ransaking, eller varetektsfengsling, er det jeg som avgjør dette og om nødvendig begjærer det for tingretten.

Når saken er ferdig etterforsket påtaleavgjør jeg saken. Da vurderer jeg om det er tilstrekkelige bevis for at vedkommende har gjort noe straffbart og om vilkårene for straffskyld for øvrig er oppfylt. Jeg kan henlegge saken, eksempelvis fordi det ikke foreligger tilstrekkelige bevis. Eller jeg kan utferdige et forelegg, gi en påtaleunnlatelse, ta ut siktelse og sende saken som tilståelsessak eller til konfliktrådet. I andre saker utferdiger jeg tiltalebeslutning og berammer saken for hovedforhandling ved tingretten.

Norges lover

I retten fungerer jeg som aktor i saken, hvor jeg fører alle de relevante bevisene som etterforskningen har avdekket, samt holder en prosedyre med mine rådgivende syn for hvordan bevisene bør vurderes og som oftest hvilken straffereaksjon tiltalte bør ilegges. Jeg aktorerer også i lagmannsretten.

Som politijurist har jeg også jourtjeneste, det har jeg ca. hver 8. uke. Disse vaktene foregår også på kvelds- og nattetid. På disse vaktene er det jeg som blir oppringt av politiet angående bruk av tvangsmidler, og i enkelte tilfeller for å diskutere problemstillinger som oppstår fra tid til annen, for eksempel om etterforskning bør iverksettes.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli politiadvokat?

- Først må man ha gjennomført 5-årig mastergrad i rettsvitenskap for å bli jurist. Når man begynner som politijurist får man opplæring for å bli politiadvokat, som blant annet består i veiledning fra statsadvokatene, kurs på politihøgskolen og godkjenning av statsadvokatene for å få utvidet påtalekompetanse. For å passe i et slikt yrke bør man ellers være modig, ha evnen å arbeide selvstendig, ta beslutninger, og beholde roen i et tidvis hektisk miljø.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det er interessant å få innblikk I en annen side av samfunnet og menneskeskjebner jeg ikke ville kommet borti i en annen jobb. Det er også en spennende og variert jobb, i og med at nesten ingen arbeidsdager er like. I tillegg har jeg hyggelige arbeidskolleger som gjør at det er artig å dra på jobb. 

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Vi har tidvis mange saker I porteføljen, som gjør at det kan være et stort arbeidspress I perioder.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Jurister kan også ha andre stillinger innen politiet, blant annet politimester, personvernrådgiver, arbeide innen forvaltningen eller som namsfullmektig. Ellers kan jurister arbeide med mye forskjellig, som saksbehandler eller utreder I det offentlige, som dommerfullmektig, som advokat eller innen det private for øvrig.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Jeg tror nytilsatte politijurister har en årslønn på rundt 490 000. Ellers er minstelønn for statsansatte jurister på omkring 409 000.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Dette er en veldig populær jobb med mange søkere. Undersøkelser har vist at mange jusstudenter drømmer om en jobb som politiadvokat. I de fleste tilfellene får man ikke denne jobben som nyutdannet, men har man noen års erfaring, og særlig prosedyreerfaring, så tror jeg sjansene øker. 

Tekst: Sigve Nedredal

    • Som politijurist fungerer jeg som etterforskningsleder I straffesaker.
    • For å passe i yrket bør man være modig, ha evnen å arbeide selvstendig, ta beslutninger, og beholde roen I et tidvis hektisk miljø.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser