Portrettbilde av politiadvokat Silje Arnesen.

YrkesintervjuPolitiadvokat favoritt ikon

Politiadvokat Silje Arnesen liker at hun kan få brukt jussen og samtidig møte mennesker fra alle samfunnslag.

Silje Arnesen
29 år
Politiadvokat
Øst Politidistrikt

Hvorfor valgte du dette yrket?

– På videregående skole tok jeg rettslære og likte godt å få et innblikk i jussen. I tillegg har jeg nok blitt litt inspirert av min mor som også er jurist og har jobbet som politiadvokat.

img_3041.jpg

Politijurist Silje Arnesen sitter med en bunke papirer foran seg, som hun blar i.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som politiadvokat fungerer jeg som etterforskningsleder i straffesaker. Det er politiadvokatens jobb å kvalitetssikre det som blir gjort under etterforskningen. Dette gjøres ved at jeg har tett kontakt med etterforskere via telefon eller mail. Her kan vi diskutere hva som er neste steg i en sak og få rettet etterforskningen mot de sentrale temaene som må belyses i den aktuelle saken. Helt konkret betyr dette at vi diskuterer og beslutter om det skal foretas tekniske eller taktiske skritt i etterforskningen; hvem som skal avhøres, hva vi skal gjøre for å sikre aktuelle spor og bevis. Dersom det er behov for bruk av tvangsmidler, for eksempel pågripelse, ransaking eller varetektsfengsling, er det jeg som beslutter dette, og om nødvendig begjærer dette ovenfor tingretten. Jeg jobber som regel med flere saker av gangen. Er det en stor kompleks sak jobber jeg ekstra tett med hovedetterforsker og har opptil flere møter hvor sakens fremdrift diskuteres og planlegges. Når saken er ferdig etterforsket påtaleavgjør jeg saken.

Jeg kan også henlegge en sak dersom det for eksempel ikke er bevist at den eller de utpekte har gjort noe straffbart. I de tilfellene jeg tar ut tiltale føres saken for tingretten hvor jeg fungerer som aktor. Da er det min oppgave å fremlegge de bevis etterforskningen har avdekket, for retten. Dette gjøres ved at jeg holder et innledningsforedrag, samt gjennomfører utspørring av tiltalte og vitner. Hvis det etter bevisførselen er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har gjort noe straffbart, og tiltalte oppfyller de øvrige straffbarhetsvilkårene, avholdes en prosedyre hvor blant annet straffepåstand nedlegges. Som politiadvokat er du relativt ofte i retten, opptil flere ganger i uken. Jeg bruker mye tid på å forberede meg dagen før hovedforhandling. Som politiadvokat er jeg en del av en vaktordning som kalles jourtjeneste. Jourtjenesten er inndelt i dagvakter og kvelds- og nattevakter. Dagvakt har jeg i én uke av gangen omtrent hver 6. uke. Under jouruken er det jeg som blir oppringt av politiet og må ta avgjørelser om blant annet tvangsmiddelbruk. Under jouruken diskuteres også nyankomne saker med etterforskningsleder, herunder om etterforskning skal iverksettes og eventuelt hva som skal gjøres i den aktuelle saken. Når jeg har jour er det jeg som har ansvaret for å begjære og møte i retten under varetektsfengslinger.

Hva kreves for å jobbe med dette yrket?

– Du må ha gjennomført en femårig mastergrad i rettsvitenskap. For å komme inn på juss-studiet kreves generell studiekompetanse fra videregående skole. Jeg begynte med årstudium i juss ved Høgskolen i Lillehammer og fortsatte videre på bachelor i juss der. Videre søkte jeg meg inn på juss i Bergen og tok til slutt mitt siste år på jussen i Oslo. Når man får jobb som jurist i politiet begynner man som regel som politifullmektig. For å bli politiadvokat må du få utvidet påtalekompetanse hvilket innebærer at du må gjennomføre diverse kurs i regi av statsadvokaten, samt føre et visst antall saker for retten. Som politiadvokat kreves det at du har evnen til å jobbe selvstendig og effektivt, at du har høy grad av integritet da du skal fatte tøffe beslutninger, samt at du beholder roen i et hektisk arbeidsmiljø.

Hvem passer ikke til dette yrket for?

– Som politiadvokat må du ha mot og integritet da du skal fatte tøffe beslutninger, ofte under tidspress på jour og i retten. Dersom du har beslutningsvegring og håndterer stress dårlig kan jobben som politiadvokat være krevende. Videre kan det by på utfordringer dersom du finner det vanskelig å snakke foran en forsamling da en stor del av jobben går ut på representere påtalemyndigheten i retten foran flere andre aktører. Dette er likevel noe man får øvd mye på, nettopp ved å gå mye i retten. På den måten kan man "overvinne" eventuelle kvaler en måtte ha for å snakke foran en forsamling.

img_3069_1.jpg

Politijurist Silje Arnesen står i retten, ikledd svart kappe og med papirer foran seg på bordet.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best at jeg kan få brukt jussen og samtidig møte mennesker fra alle samfunnslag. Det er utfordrende og spennende. Det å ha vitneutspørring i retten synes jeg er en ekstra spennende del av jobben. Vitneutspørringen handler mye om hvordan du ordlegger deg og tilnærmer deg andre mennesker for å få ut eventuell informasjon de besitter slik at de kan belyse saken for retten. Dette er en uforutsigbar, krevende og spennende del av jobben som politiadvokat og som aktor i retten.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Ofte blir ikke dagen som planlagt. Det kan komme hastesaker som gjør at du ikke rekker det du skulle ha gjort og som medfører at du må omprioritere arbeidsoppgavene og arbeidsdagen. Du har ofte en stor portefølje med mange saker og det er derfor nærmest alltid et stort arbeidspress.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må tørre å være direkte og tydelig. Dette er nødvendig da du skal fatte viktige og avgjørende beslutninger under tidspress. Du må evne å jobbe selvstendig men samtidig ha gode samarbeidsegenskaper da du skal samhandle med mange forskjellige aktører. Du må ha evnen til å prioritere, planlegge, og improvisere. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Innenfor påtalesektoren kan du spesialisere deg innenfor et felt og for eksempel kun jobbe ved vold- og sedelighetssaker, økonomisk kriminalitet eller narkotikakriminalitet. Det finnes også andre juriststillinger innen politiet, for eksempel som politimester, i forvaltningen, eller som personvernrådgiver. Det finnes også jurister innen Kripos og Økokrim.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det vil variere fra distrikt til distrikt. Da jeg begynte var årslønnen rett under 500.000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Å få jobb i politiet er ofte høyt på listen for dem som studerer juss. Det er vanskelig å få jobb som politifullmektig og advokat som nyutdannet. Dersom du har noe erfaring fra arbeidslivet som jurist, er villig til å ta korte vikariater for å få erfaring innen politiet, og virkelig gjør en innsats så er det jobber å få.

 

Tekst: Hedda Berge 

    • Du må tørre å være direkte og tydelig.
    • Som politiadvokat er jeg etterforskningsleder i straffesaker.

Yrkesbeskrivelser