Bilde av kyrkjeverje Nils Harald Opsahl.

YrkesintervjuKyrkjeverje favoritt ikon

Nils Harald Opsahl har ein allsidig og utfordrande arbeidskvardag som kyrkjeverje.

Nils Harald Opsahl
57 år
Kyrkjeverje
Tromsø kirkelege fellesråd
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Kvifor valde du dette yrket?  

— Etter 30 år i ein anna bransje ynskte eg hausten 2015 å søkje meg mot heilt nye utfordringar.

kyrkjeverge_nils_harald_opsahl_3.jpeg

Kyrkjeverje Nils Harald Opsahl
Lisens: 
All rights reserved.

Korleis er ein vanleg arbeidsdag for deg?

— Eg arbeidar frå klokka 07.45-18.00 kvar vekedag. Dagane er hektiske, og omfattar mykje arbeid med økonomi og kostnadar, medarbeidarar og drift av alle bygg og vedlikehald av gravlundar. Eg arbeidar òg med å opprette ein nær kontakt med domprost, medium og kommunen.

Kva krevjast av utdanning og eigenskapar for å kunne jobbe innan dette yrket?      

— Ein bør ha økonomisk bakgrunn eller utdanning. Eg vil anbefale erfaring innan bygg og teknikk, samt personalarbeid.

Kven vil du seie ikkje passar til å jobbe innan yrket ditt?

— Sjølv om eg ikkje har denne bakgrunnen sjølv, vil eg hevde at det er ei ulempe å ha arbeida som prest i forkant av kyrkjeverje-yrke. Årsaka til dette er at ein må evne å sjå arbeidet i kyrkja utanfrå.

kyrkjeverge_nils_harald_opsahl_4.jpeg

Nils Harald Opsahl, kyrkjeverje
Lisens: 
All rights reserved.

Kva likar du best med yrket ditt?      

— Eg likar allsidigheita i yrke mitt, eg har mange daglege utfordringar i ein sart organisasjon.

Kva likar du minst ved yrket ditt?     

— Ein må innfinne seg med kontinuerleg dårleg økonomi og avhengnad frå kommunen.

Kva slags type folk vil du anbefale dette yrket for? 

— Ein må vere pragmatisk, og evne å sjå ulike sider av tru.

Kva andre arbeidsmoglegheiter finst innan yrket ditt?       

— Det finst ingen kyrkjeverjeutdanning. Dette inneber at folk med ulike bakgrunnar går inn i slike jobbar. Sjølv er eg lærar med engelsk, historie, norsk, pedagogikk og tilleggsutdanning innan leiing.

Kva kan ein vente seg i lønn innan yrket ditt?         

— Lønna bør vere ein stad rundt 600.000 kroner.

Korleis ser du på sjansane til å få seg jobb innan yrket ditt?           

— Det er omtrent 400 kyrkjeverjer i Noreg, dei fleste i små og/eller deltidsstillingar. Det er diverre få store og spennande jobbar, og det er ikkje enkelt å få seg jobb innan feltet.  

 

Tekst: Sigrid Hesjevoll

    • Ein bør ha økonomisk bakgrunn eller utdanning.
    • Eg likar allsidigheita i yrke mitt.

Yrkesbeskrivelser