Nøkkelinformasjon

Du lærer om avvirking av skog og omsetning av tømmer og andre skogprodukter på et internasjonalt marked.

Læreplan

Læreplan i skogfag

Skogfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen forvaltning og drift av skog. Skogbruk omfatter verdiskaping basert på forvaltning av store nasjonale ressurser. Skogbruket er en betydelig aktør i framtidens bioøkonomi. Riktig forvaltning og drift er viktig i et klimaperspektiv, for å optimalisere produksjon av trebaserte klimanøytrale produkter og økt Co2 binding. Skogbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som behersker hensiktsmessige driftsmetoder, og har kompetanse knyttet til forvaltning av skogressurser i et langsiktig bærekraftig perspektiv.

Opplæringen skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan bruke skogsmaskiner, velge hensiktsmessige metoder og ta i bruk ny kompetanse i drift av skog. Det skal legges til rette for at lærlingen får erfaring med å foreta raske og selvstendige vurderinger og beslutninger, og å kunne ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen i skogfaget skal ha en bærekraftig tilnærming som tar økonomiske, økologiske og sosiale hensyn. Opplæringen i skogfaget skal legge grunnlag for videre kompetansebygging og være et utgangspunkt for livslang læring innen skognæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev i skogfaget. Yrkestittel er Skogsoperatør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet