Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen bygging, drift og feilretting på signalsystemer til banetransport.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er signalmontør.

Læreplan

Læreplan i signalmontørfag

I et samfunn med økende krav til sikkerhet, miljø, komfort, punktlighet og avgangshyppighet for samferdsel på bane forutsettes det sikre og velfungerende signalsystemer. Signalmontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen bygging, drift og feilretting på signalsystemer til banetransport. Systemene omfatter mekaniske, relébaserte og programvarebaserte systemer med optiske eller radiobasert signalering. De spesialiserte tekniske systemene som benyttes, er utviklet for å oppfylle de strenge samfunnskravene som stilles til sikker banetransport, både på det nasjonale og på det internasjonale banenettet. For å utføre handlinger i og på disse sikkerhetskritiske systemene, kreves det kvalifiserte signalmontører. Signalmontørfaget skal bidra til å øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Signalmontørfaget skal bidra til å utvikle lærlingens system- og utstyrsforståelse. Opplæringen i signalmontørfaget skal fremme den enkeltes evne til å tenke helhetlig, faglig og tverrfaglig og utvikle evnen og forståelse for omstilling. Signalmontøren har et medansvar for sikkerheten til mennesker og materiell. Opplæringen skal derfor ha fokus på å utvikle og fremme gode holdninger, nøyaktighet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet. Opplæringen skal gi grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor opplæringsbedriften og fagområdet samt evne til å kommunisere med brukere og kollegaer. Videre skal opplæringen fremme forståelse for, internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, servicestilling, bedriftens organisering og arena for opplæring.

Opplæringen i signalmontørfaget skal legge vekt på refleksjon og bevisste valg av arbeidsmetodikk ut fra gitte arbeidsoppgaver. Anvendelse og forståelse av gjeldende regelverk for å ivareta elsikkerhet skal være gjennomgående i opplæringen og ha høy prioritet, da det arbeides i spenningssatte anlegg. Den kompetansen som opparbeides under opplæringsprosessen til signalmontøren, skal legge grunnlaget for spesialisering og fordypning innen bestemte segmenter i faget og i et livslangt læringsperspektiv.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er signalmontør.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker