Signalmontørfag

favoritt ikon

Videregående

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen bygging, drift og feilretting på signalsystemer til banetransport.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er signalmontør.

Varighet

To år på skole og 2,5 år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i signalmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

I et samfunn med økende krav til sikkerhet, miljø, komfort, punktlighet og avgangshyppighet for samferdsel på bane forutsettes det sikre og velfungerende signalsystemer. Signalmontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen bygging, drift og feilretting på signalsystemer til banetransport. Systemene omfatter mekaniske, relébaserte og programvarebaserte systemer med optiske eller radiobasert signalering. De spesialiserte tekniske systemene som benyttes, er utviklet for å oppfylle de strenge samfunnskravene som stilles til sikker banetransport, både på det nasjonale og på det internasjonale banenettet. For å utføre handlinger i og på disse sikkerhetskritiske systemene, kreves det kvalifiserte signalmontører. Signalmontørfaget skal bidra til å øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Signalmontørfaget skal bidra til å utvikle lærlingens system- og utstyrsforståelse. Opplæringen i signalmontørfaget skal fremme den enkeltes evne til å tenke helhetlig, faglig og tverrfaglig og utvikle evnen og forståelse for omstilling. Signalmontøren har et medansvar for sikkerheten til mennesker og materiell. Opplæringen skal derfor ha fokus på å utvikle og fremme gode holdninger, nøyaktighet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet. Opplæringen skal gi grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor opplæringsbedriften og fagområdet samt evne til å kommunisere med brukere og kollegaer. Videre skal opplæringen fremme forståelse for, internkontroll, helse, miljø og sikkerhet, verdiskapning i samfunnet, servicestilling, bedriftens organisering og arena for opplæring.

Opplæringen i signalmontørfaget skal legge vekt på refleksjon og bevisste valg av arbeidsmetodikk ut fra gitte arbeidsoppgaver. Anvendelse og forståelse av gjeldende regelverk for å ivareta elsikkerhet skal være gjennomgående i opplæringen og ha høy prioritet, da det arbeides i spenningssatte anlegg. Den kompetansen som opparbeides under opplæringsprosessen til signalmontøren, skal legge grunnlaget for spesialisering og fordypning innen bestemte segmenter i faget og i et livslangt læringsperspektiv.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er signalmontør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.