Hovslagerfag

favoritt ikon

Videregående

Du får kompetanse på bein og hover på hesten, og lærer å sko hesten.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hovslager.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i hovslagarfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Ein hovslagar skal sko og skjere hóvar på alle typar hestar. Med aukande bruk av hest i tradisjonelle og nye næringar aukar også etterspurnaden etter profesjonelle fagfolk som kan sikre velferda og tryggleiken for både hest og menneske.

Hovslagarfaget skal førebu lærlingen på ein yrkeskarriere som hovslagar. Faget skal medverke til å utvikle kompetanse på bein og hóvar på hesten og ferdigheiter knytte til skoning. Vidare skal faget fremme kompetanse om førebygging og behandling av sjukdom og skadar og leggje vekt på det særeigne ved å arbeide med dyr, med dei krava det set til etikk og helse, miljø og tryggleik. Faget skal gi innblikk i historia og utviklinga til hovslagarfaget og samtidig førebu framtidige yrkesutøvarar på at yrket vil vere i endring.

Opplæringa i hovslagarfaget skal byggje på ei heilskapleg forståing der teori og praksis heng saman. Opplæringa skal synleggjere dei særlege utfordringane yrkesutøvaren vil møte i arbeid med levande dyr. Vidare skal opplæringa leggje til rette for at lærlingen kan oppleve meistring av arbeidsoppgåver, og leggje vekt på dyrevelferd og etikk. Opplæringa skal også medverke til refleksjon over utført arbeid og til utvikling av god yrkesutøving og evne til å sjå nye næringsutviklingsstrategiar innan hovslagarfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hovslagar.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.