Hestefag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å håndtere og stelle hester, samt rettlede publikum og næringsdrivende.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hestefaglært.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i hestefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Bruk av hest i arbeid og konkurransar har lange tradisjonar. Hesten blir nytta stadig meir i tradisjonelle og nye samanhengar. Det er aukande etterspørsel etter faglærte yrkesutøvarar som kan handtere og stelle hestar, og som kan rettleie publikum og næringsdrivande. Hestefaglærte arbeider innanfor travnæringa, i ride- og køyreverksemd, i galoppnæringa, i stutteribedrifter og bedrifter som bruker hest i helserelatert verksemd, og innanfor turisme og fritidsaktivitetar.

Hestefaget skal førebu lærlingen på yrkesutøving som hestefaglært. Faget skal verke for at hestefaglærte har kunnskap om hest og ulike bruksområde for hesten, og at dei har ferdigheiter i handtering og bruk av hest. Faget skal leggje vekt på det særeigne ved å arbeide med dyr, med dei krava det set til etikk og til helse, miljø og tryggleik. Vidare skal faget fremme forståing for samspelet mellom menneske og hest. Faget skal vere med på å gi innsikt i korleis ein kan utvikle ny næringsverksemd knytt til bruk av hest.

Gjennom eit mangfald av aktivitetar skal opplæringa leggje til rette for at lærlingen kan oppleve meistring, utvikle samarbeidsevne og profesjonalitet med tanke på dyrevelferd, miljø og etikk. Opplæringa skal fremme forståing for at arbeid med dyr krev evne til å ta avgjerder og vere kreativ. Faget skal leggje grunnlag for vidare spesialisering innan hestefaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er hestefaglært.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.