Nøkkelinformasjon

Du lærer om utvinning mineralske råstoffer og andre naturressurser, og om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fjell- og bergverksarbeider.

Læreplan

Læreplan i fjell- og bergverksfag

Vg3 fjell- og bergverksfaget handlar om å leggje til rette for å endre og skape ny infrastruktur under og over jord. Faget skal gjere lærlingane i stand til å bruke maskiner, sprengstoff og utstyr i grunnarbeid, mineraluttak og sikring av fjell. Det handlar òg om å sikre arbeidssituasjonar for å hindre personskadar og skadar på materiell og miljø, og å ta vare på det estetiske uttrykket i landskapet. Faget bidreg til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvarar som kan leggje til rette for ein berekraftig infrastruktur som hindrar miljøskadar og medverkar til å ta vare på naturressursar.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker