Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke nedihullsverktøy, pumping av brønnvæsker og lekkasjetesting av overflateutstyr og nedihullsutstyr.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, sementering

Brønnfaget, sementering skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor sementering og fundamentering av brønner og bidra til effektiv og sikker utvinning av olje- og gassfelt. Faget inngår som en vesentlig del av petroleumsvirksomheten til havs og skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i oljeindustrien, nasjonalt og internasjonalt. I olje- og gassindustrien brukes sement til forskaling, soneisolering og sikkerhetsbarrierer i brønner. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta industriens høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal fremme utvikling av lærlingens praktiske ferdigheter og faglige innsikt knyttet til boring og ferdigstilling av brønn. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av kompetanse innen bruk av nedihullsverktøy, pumping av brønnvæsker og lekkasjetesting av overflateutstyr og nedihullsutstyr. Opplæringen skal fremme evne til faglig utvikling og til å ta i bruk ny teknologi. Opplæringen skal også bidra til å utvikle den enkeltes kommunikasjonsferdigheter og evne til nøyaktighet og ansvarlighet i arbeidet.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i valg og bruk av utstyr til ulike sementeringsoppdrag. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø. Opplæringen skal legge vekt på sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev . Yrkestittel er brønnoperatør, sementering.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet