Banemontørfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer om vedlikehold og kontroll av sporanlegg ved jernbaneinfrastrukturen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er banemontør.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Nye læreplaner i Vg1 begynner å gjelde fra august 2020. Utdanningsdirektoratet har siste nytt om fagfornyelsen på sine nettsider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i banemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Den første jernbanelinja i Noreg blei fullført i 1854 og gjekk mellom Oslo og Eidsvoll, ei strekning på 58 km. Få år seinare var fleire byar knytte saman med jernbane. ”Rallaren”, som banemontøren den gong blei kalla på folkemunne, var ein viktig ressurs for utviklinga av infrastrukturen i Noreg. Banemontørarbeidet blir gjort på og ved offentlege og private jernbaner, T-baner og trikkelinjer.

Banemontørfaget skal medverke til utbygging av jernbaneinfrastrukturen og sikker gods- og persontrafikk. Faget skal medverke til vedlikehald og kontroll av sporanlegg til ulike årstider og under ulike vêrforhold. Jernbanesektoren tek i bruk nye maskiner, nytt utstyr og nye arbeidsmetodar. Endra kvalitetskrav og krav til utforming av arbeidsoppgåvene krev eit solid fagleg fundament.

Opplæringa skal medverke til å utvikle evna til å planleggje, gjennomføre og vurdere eigne arbeidsoppgåver i tråd med krav frå brukarane, prioriteringar i samfunnet og gjeldande regelverk. Vidare skal opplæringa fremme kreativitet og gode arbeidsvanar i samspel med kollegaer og andre yrkesutøvarar.

Bygging av jernbaneanlegg medfører inngrep i naturen og miljøet. Opplæringa skal derfor fremme ei medviten haldning til ressursspørsmål og helse, miljø og tryggleik.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er banemontør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.