Nøkkelinformasjon

Du lærer om å legge rør i grøfter, med krav til rent drikkevann og hygienisk og estetisk avløpshåndtering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er anleggsrørlegger.

Læreplan

Læreplan i anleggsrørleggerfaget

Vg3 anleggsrøyrleggjarfaget handlar om å leggje røyr i grøfter i eit samfunn som stiller krav til reint drikkevatn og til hygienisk og estetisk avløpshandtering. Faget skal gjere lærlingane i stand til å finne løysingar som sikrar framdrifta og økonomien i arbeidet med produksjon og drift av infrastruktur for vatn og avløp. Vg3 anleggsrøyrleggjarfaget handlar vidare om kva betydning vassforsynings- og avløpssystema har for infrastrukturen i samfunnet. Faget bidreg til å utdanne yrkesutøvarar som kan sørgje for godt, trygt og sikkert drikkevatn til innbyggjarane i samfunnet, og for å leie bort spillvatnet og overvatnet i tråd med krava i lover og forskrifter. Vg3 anleggsrøyrleggjarfaget handlar òg om å sikre kvaliteten, levetida, funksjonen og drifta av anlegg for framtida.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler