Aktivitørfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å tilrettelegge aktiviteter for å vedlikeholde og bedre funksjonsnivået hos andre mennesker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er aktivitør.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1.

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i aktivitørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Arbeid, aktivitet og opplevingar er viktig for menneske i alle aldrar. Endringar i samfunnet, sjukdom, skade og alder gjer at mange menneske kan ha problem med å finne seg til rette i skole, arbeid og fritid. Aktivitørfaget skal medverke til å leggje til rette tilbod for ulike brukarar slik at dei kan oppnå meistring, meining og innhald i livet.

Aktivitørfaget skal medverke til praktisk aktivisering av ulike brukargrupper gjennom fysisk og sosial aktivitet, daglege gjeremål, nettverksbygging og kunst- og kulturaktivitetar bygde på handverkstradisjonar. Opplæringa skal medverke til å utvikle forståing for estetiske problemstillingar knytte til ulike kulturar, urfolk, tradisjonar og trendar. Opplæringa skal medverke til utvikling av kreativitet i yrkesutøvinga og evne til kritisk refleksjon, respekt for eige og andre sitt fagarbeid og kunnskap om yrkesetiske problemstillingar.

I opplæringa skal det leggjast vekt på kommunikasjon og samhandling i yrkesutøvinga. Opplæringa skal også leggje vekt på tilrettelegging av aktivitetar og praktisk skapande arbeid med relevante materiale, reiskapar og teknikkar. I tillegg skal det leggjast vekt på kunnskap om administrering av aktiviseringsarbeid og tydelege krav som blir stilte til profesjonell yrkesutøving på fagområdet. Opplæringa skal også leggje til rette for at yrkesutøvinga skjer i tråd med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik. Opplæringa skal leggje grunnlaget for arbeid i institusjonar, heimar, bedrifter og organisasjonar som driv med ulike former for tilrettelegging av arbeid og aktivitet for ulike brukargrupper. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er aktivitør.

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.