Satelitteknologi
Yrkesskildring

Rom­teknolog

favoritt ikon

Som romteknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Romteknolog er en yrkestittel som blir brukt om sivilingeniører med høgare utdanning i romteknologi, satelitteknolog, og dei som har vidaregåande utdanning i romteknologi. 

Romteknologar utdanna i vidaregåande opplæring arbeider først og fremst med bruk, vedlikehald og reparasjon ved romteknologiske system. Dei som har høgare utdanning innan satelitteknologi, også kalla satelitteknologar, har høg kompetanse i elektronikk- og datarelaterte fagområde som mellom anna rakettar, satelittkommunikasjon, romfysikk og ei rekke andre fagfelt.

Ein romteknolog arbeider med forsking og utvikling i romteknologibransjen. Dette inneber arbeid med alle formar for romrelatert teknologi, mellom anna:

  • satelittkommunikasjon
  • styring og navigasjon for rakettar og satelittar
  • arbeid med mekanismar for romfartøy
  • utvikle og teste materialteknologi, elektronikk og programvarar
  • design av system for å bruke i rommet
  • miljøovervaking og jordobservasjon

Fagfeltet er stort og i stadig utvikling. Som romteknolog har du mogelegheita til å vidareutvikle mange avanserte system. Dei kan vere til nytte både i verdsrommet og nede på jorda. Du kan til dømes vere med på å vidareutvikle elektromekaniske system, satellittrelatert utstyr nede på bakken, kommunikasjonssystem eller andre system som blir brukt rundt oss kvar einaste dag.

Det er vanleg at ein romteknolog spesialiserer seg i eitt eller fleire spesialfelt. Som ingeniør har romteknologen høg kompetanse i eit felt det er stort behov for i andre bransjar òg. 

Kvar arbeider romteknologar?

Romteknologar kan vere tilsette i alle typar høgteknologiverksemder innan data- og romrelaterte arbeidsområde. Dette kan vere satelitt- og rakettstasjonar, eller bedrifter i andre bransjar som nyttar romteknologi. Jobben kan innebere å arbeide på ulike prosjekt i både inn- og utland.

Personlege eigenskapar

Felles for ingeniørutdanningane er at du må vere flink i realfag, særleg matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for å utvikle og bruke teknologi, og vere interessert i å utvikle nye løysingar innanfor fagområda dine. Nokre jobbar kan òg krevje at du er mobil og kan flytte på deg eller reise mykje. 

Romteknologibransjen er i stadig endring, og utviklinga skjer fort. Det er derfor viktig å halde seg oppdatert, og vere i stand til å arbeide i eit miljø som krev samarbeid og tverrfagleg forståing. Du bør òg ha gode engelskkunnskapar.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar romteknologar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysikere og astronomer
Heltid
Alle sektorer
341 personer
106 personer
235 personer
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 382 kr
59 410 kr
53 900 kr
61 910 kr
712 920 kr
646 800 kr
742 920 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 382 kr
59 920 kr
54 230 kr
62 500 kr
719 040 kr
650 760 kr
750 000 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Privat
235 personer
53 personer
182 personer
Ca 382 kr
Ca
Ca 387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
Ca 397 kr
Ca 382 kr
Ca 402 kr
64 360 kr
61 820 kr
65 100 kr
772 320 kr
741 840 kr
781 200 kr
Ca 397 kr
Ca 382 kr
Ca 402 kr
64 890 kr
61 820 kr
65 680 kr
778 680 kr
741 840 kr
788 160 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Statlig
106 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 680 kr
572 160 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 680 kr
572 160 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 480 kr
581 760 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 940 kr
587 280 kr

Andre yrker

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar i spelindustrien med å lage spel. Ei av hovudoppgåvene er å utvikle programvara og verktøyet.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar på mange område.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen lagar og presenterer vêrvarsel og vêrprognosar ved hjelp av data frå atmosfæren.

Hjerterytme

Perfusjonist

Som perfusjonist handterer du hjarte- og lungemaskin i tillegg til andre maskinar under operasjonar.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.