Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Regissør i filmstudio
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

Som filmregissør er jobben din å fortelje ei historie ved hjelp av film. Regissøren har ein idé eller les ei historie, tolkar henne og fortel henne til publikum via film.

Vanlege arbeidsoppgåver for regissøren:

 • gjere førearbeid der du finn ut korleis historia skal forteljast
 • planlegge det visuelle uttrykket
 • gjere opptak og samarbeid med fotografar og lydteknikarar
 • instruere skodespelarar eller finne aktuelle personar til dokumentarar
 • avgjere kva lyssetting som skal brukast
 • vurdere om det skal brukast spesialeffektar
 • velje kva slags musikk som skal brukast
 • klippe og gjere anna etterarbeid av filmen
 • promotere filmen

Regissøren jobbar ofte tett saman med filmprodusentar, manusforfattarar, filmarbeidarar og  skodespelarar.

Ein regissør er også ein som jobbar på eit teater. Stillinga kallast då teaterregissør eller sceneinstruktør. Som teaterregissør er oppgåva di å finne ut korleis du kan fortelje historia på ei scene på best mogeleg måte. 

Hvor jobber regissørar ?

Som regissør jobbar du som oftast frilans. Det er opp til regissøren sjølv å skaffe seg prosjekt og kontaktar innanfor produksjonsselskapa. Draumen for mange er å jobbe med spelefilm eller tv-seriar. Ein del regissørar jobbar med reklamefilm eller musikkvideoar.

Teaterregissørane arbeider stort sett på eit teater eller i ein opera. Dei kan òg jobbe som filmregissørar. Det er mindre vanleg at ein som er utdanna filmregissør tar jobb som ein teaterregissør. 

Personlige egenskaper

For å jobbe som regissør må du vere kreativ. Du må kunne ta ein historie frå papiret og vidareformidle den på film. Du må ha evne til å skjønne kva forfattaren av historia ønsker å fortelje med den.

Som regissør må du takle uregelmessige arbeidstider og forskjellige arbeidsstader. Du må kunne planlegge prosjekt og ha evne til å samarbeide med andre for å komme fram til resultatet.

Utdanning

Regissørar har ulik bakgrunn. Nokre har lang utdanning innanfor film, regi, drama, medieteknikk eller liknande, mens andre er sjølvlærte og har mindre formell utdanning.

Det finst utdanningstilbod innanfor filmregi, fleirkameraproduksjon, fjernsynsproduksjon og liknande i Noreg. Ein kan også velje å studere i utlandet.

Sjå oversikt over utdanning innan film

Etter- og vidareutdanning
Det finst etterutdanningskurs for regissørar i regi av ulike organisasjonar og forbund. 

Hva jobber regissørutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 723103 - Master, regi (sceneinstruktørutdanning), toårig
 • 6152 - Teater- og filmutdanninger
 • 412399 - Forfatterutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning

Bedrifter

Regissør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2654 - Regissører

Sist kvalitetsikret den 24. mai 2017, av Norske Filmregissør