Bilete
Ortoped ser på røntgenbilde
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

Ein ortoped er utdanna lege med spesialisering innanfor ortopedisk kirurgi. Jobben handlar i stor grad om å gjennomføre behandling og legge til rette for at skadar og sjukdommar i musklar og skjelett skal lækjast. Denne behandlinga kan vere både kirurgisk og ikkje-kirurgisk. Dette inneber både skadekirurgi og bruk av hjelpemiddel som for eksempel protesar for å gjere pasientane mest mogleg sjølvhjelpte i kvardagen.

Ortopedi er eit stort kompetansefelt med behandling av ulike sjukdommar og skadar i musklar og skjelett for både barn og vaksne. Det kan dreie seg om mellom anna brotskadar, slitasjeskadar, skadar i sene- og muskelapparatet eller svulstar.

I tillegg til at ortopedi har innslag frå mange medisinske kompetanseområde, samarbeider ortopeden nært med ei rekke andre yrkesgrupper som fysioterapeutar, ortopediingeniørar, fysikalske medisinarar, sosionomar og instansar som NAV.

Det er i dag stort behov for ortopedar ved norske sjukehus. Yrkestittelen kan også vere ortopedisk kirurg.

Hvor jobber ortopedar ?

Ortopedar jobbar på sjukehus, i primærhelsetenesta eller i privat praksis.

Personlige egenskaper

Som ortoped er det viktig at du likar å jobbe med menneske. Du må lytte til pasientane dine og kunne setje deg inn i situasjonen deira. Den ortopediske kirurgen handlar raskt i krisesituasjonar og har alltid eit heilskapleg blikk. Du må ha særskilt gode praktiske ferdigheiter og kommunikasjonsevner. Du må også ha evna til å handtere forskjellige situasjonar der pasientar med like diagnosar må handsamast ulikt.  

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga foregår mens du jobbar som lege.

Bedrifter

Ortoped i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221114 - ORTOPED

Sist kvalitetsikret den 15. februar 2017, av Norsk ortopedisk forening